Özet


JACK LONDON’IN MARTİN EDEN ROMANINDA DEĞERLER

Değerler, iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın, yapılması gerekenle kaçınılması gerekenin farkına varılması hususunda bireye yardımcı olan, bireyin kendisiyle ve toplumla barışık yaşamasını sağlayan kabullerdir. Toplumlar, eğitim yoluyla kültürlerini, inançlarını, değerlerini toplumun her ferdine aktarırlar. Gelecek nesillerinin refahı için bu birikimi bir taraftan da gelecek nesillere aktarmanın çabası içinde olurlar. Klasikleşmiş eserler hem değerlerin kazandırılmasında hem de gelecek nesillere aktarılmasında kullanılabilir. Değer edindirme sürecinde ebeveynler, öğretmenler, serbest okuma etkinliği olarak çocuklara, genç bireylere belirli kitapları okumalarını tavsiye ederek, edebiyatın hazzı içerisinde değerlerin öğrenilmesine, edinilmesine, pekiştirilmesine imkân sağlayabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı Jack London’ın Martin Eden romanındaki değerleri tespit etmek ve bu değerlerin nasıl işlendiğini ortaya koymaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden, doküman inceleme tekniği kullanılmış, elde edilen veriler içerik analizi ile yorumlanmıştır. Edebiyat, ferdin duygu ve düşünce dünyasına nüfuz ederek hayatını olumlu yönde şekillendiren, ona estetik hazzı öğreten, yaşamın ayrıntılarını gösteren çok yönlü bir sanattır. Edebiyatın bu çok yönlü etkisinden faydalanmak için çocuklara, gençlere değer edinme sürecinde belli başlı eserler tavsiye edilebilmektedir. Değerler eğitiminde değer ihtiva eden metinlerin okutulması yoluyla değer kazandırma önemli bir yer tutmaktadır. Edebî eserlerin hem estetik zevkinden hem de içerdiği ulusal ve evrensel değerlerden yararlanmak mümkündür. Jack London’ın kendi hayatından izler taşıyan Martin Eden romanında, sevgi, öğrenme isteği, azim, çalışkanlık, başarı, iyilik ve vefa gibi temel insani değerler ana karakter Martin Eden’in hayata bakışı, davranışları ve ilişkileri üzerinden roman kurgusuna yedirilmiştir. Dünya kültürünün ortak eserleri olan klasik edebiyat eserleri ile evrensel değerlerin okuyucuya aktarımı yapılabilir. Martin Eden romanı adeta bir kendini gerçekleştirme hikâyesidir. İnsan isterse neler yapabilire bir örnektir. Roman, okuyucusunu motive edip ona iyi, çalışkan ve başarılı insan olma konusunda ilham verebilir.Anahtar Kelimeler

Jack London, Martin Eden, değerler, değer eğitimi.


Reference