Özet


DERS KİTABI VE BİLİMSEL METİN YAZARLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE AKADEMİK TÜRKÇE DİL BECERİLERİ ÖĞRETİMİ

Bu araştırmanın amacı uluslararası öğrencilere akademik Türkçe dil becerileri öğretimine yönelik ders kitabı ve bilimsel metin hazırlayan yazarların görüşlerini incelemektir. Nitel durum çalışması olarak yapılan araştırmanın çalışma grubunu uluslararası öğrencilere akademik Türkçe öğretimine yönelik ders kitabı ve bilimsel metin hazırlayan yirmi yazar oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemleri arasında yer alan ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formundan yararlanılmıştır. Form iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde araştırmacıların öğrenim durumu, TÖMER deneyimi ve akademik Türkçe dersi verme durumlarına ilişkin sorular vardır. İkinci bölümde ise alt problemlere ilişkin veri toplamak amacıyla dokuz soru yer almaktadır. Araştırmacılar tarafından oluşturulan taslak sorular yabancı dil olarak Türkçe ve akademik Türkçe öğretimine ilişkin bilimsel araştırmaları bulunan üç alan uzmanına gönderilmiştir. Alan uzmanlarında gelen dönütlerden sonra ön uygulama yapılarak sorulara son hâli verilmiştir. Tümevarımcı içerik analiziyle veriler değerlendirilmiştir. Araştırmada uluslararası öğrencilere akademik dinleme/izleme becerisi öğretiminde etkili not tutmanın öğretilmesi, farklı bilimsel dinleme/izleme metinlerinin sunulması, dinleme/izleme stratejilerinin etkin kullanılması, akademik dinleme/izleme becerisiyle konuşma becerisinin bütünleşik öğretilmesi ve akademik etkileşimi gerektiren dinleme/izleme yaşantılarının sunulması; Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilerin akademik konuşma becerileri için sınıf ortamında akademik konuşma ve sunum etkinliklerinin yapılması, tez savunması, konferans ve panel gibi otantik akademik ortamlardan yararlanılması, sınıf içi tartışma etkinliklerinin yapılması; akademik okuma becerisi öğretiminde çeşitli akademik türler üzerinden okuma etkinliklerinin yapılması, bilimsel metinlerin bölümlerinden ulaşılabilecek bilgilere ilişkin farkındalık oluşturulması, alana özgü terimlerin olduğu basit metinlerin dikkate alınması; akademik yazma öğretiminde tür temelli çalışmaların yapılması, türleri oluşturan bölümlerin nasıl yazılacağının öğretilmesi, akademik metinlerde sık kullanılan fiillere yer verilmesi  ve yazma becerisinin bütünleşik olarak okuma becerisiyle bağdaştırılması sonuçlarına ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler

Akademik dil becerileri, akademik Türkçe, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, akademik dil


Reference