Özet


SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON KULLANIMI

Bu çalışma hayat bilgisi dersinde çizgi film ve animasyon kullanımına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaç çerçevesinde çalışmada nitel araştırma modellerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri beş oturumdan oluşan odak grup görüşmeleri yoluyla elde edilmiştir. Amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yönteminin kullanıldığı bu çalışmada hayat bilgisi dersini yürütmekte olan toplam 29 sınıf öğretmeninden veriler toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş ve verilerin analizi için Maxqda programından faydalanılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi dersinde çizgi filmler ve animasyonları; konuyu görselleştirmek, kalıcılığı sağlamak, konuyu somutlaştırmak, dikkat çekmek, dikkat sürelerini artırmak, bilginin transferini sağlamak, anlatımı güncel kılmak, anlatımı desteklemek, yöntem ve teknik olarak kullanmak, model oluşturmak gibi amaçlarla kullandıkları belirlenmiştir. Sınıf öğretmenleri hayat bilgisi dersinde kullanılacak çizgi filmler ve animasyonların; dikkat çekici, özel kahramanları içeren, temalı, ilgi çekici, merak uyandırıcı, öğrenci seviyesine, bireysel farklılıklara, çoklu zekâya, kazanımlara, kültüre ve gerçeğe uygun ve de milli olmalı gibi özellikleri olması gerektiğini belirtmişlerdir. Sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi dersinde çizgi film ve animasyon kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları; verilen mesajların açık, içeriğin dersin hedefine ve amacına uygun, milli ve manevi değerleri kazandıracak şekilde olması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu çalışmada sınıf öğretmenleri çizgi film ve animasyon kullanımına ilişkin bazı durumlara dikkat çekmişlerdir. Bu kapsamda sınıf öğretmenlerine çizgi film ve animasyon kullanımına ilişkin yetkinliklerini ve becerilerini geliştirmek üzere profesyonel eğitimler düzenlenebilir.Anahtar Kelimeler

Animasyon, çizgi film, hayat bilgisi, sınıf öğretmenleri.


Reference