Özet


SENCE BU YAKLAŞIM VEYA YÖNTEM NE DİYOR? TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİNİN DİL ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI VE YÖNTEMLERİ BİLGİ DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine son yıllarda büyük önem verilmekte ve yabancılara Türkçe öğretimi büyük oranda Türkçe öğretim merkezlerince yürütülmektedir. Dolayısıyla, bu merkezlerde görev yapmakta olan öğreticilerin yabancı dil öğretimi yaklaşım ve yöntemleri ile bunların temelini oluşturan düşünce ve prensiplerin farkında olmaları, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sürecine olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretim merkezlerinde görev yapan öğretim elemanlarının yabancı dil öğretimi yaklaşım ve yöntemlerine dayalı bilgi düzeylerine ilişkin görüşlerini belirlemek, bilgi düzeylerine ilişkin görüşlerinin cinsiyet, kıdem ve mezun olunan lisans programları açısından farklılık oluşturup oluşturmadığını tespit etmektir. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Katılımcılar uygun örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Türkçe öğretim merkezlerinde görev yapan öğretim elemanlarının demografik özelliklerini betimleyen bir kişisel bilgi formu ile yabancı dil öğretimi yaklaşım ve yöntemlerine dönük bilgi düzeylerini ölçmeyi hedefleyen bir anket kullanılmış ve elde edilen veriler bir istatistik yazılımı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, Türkçe öğreticilerinin yabancı dil öğretim yöntemleri hakkında orta düzeyde bilgiye sahip oldukları belirlenmiştir. Bilgi düzeyleri açısından cinsiyet ve mesleki kıdem bağlamında herhangi bir farklılık tespit edilmemiştir ancak Türkçe öğreticilerinin mezun oldukları lisans programlarının yabancı dil öğretimi yaklaşım ve yöntemlere ilişkin bilgi düzeylerini etkileyen bir faktör olduğu sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler

Yabancı dil, yaklaşım ve yöntem, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi


Reference