Özet


SINIF YÖNETİMİ YETERLİK ÖLÇEĞİNİN (SYYÖ) GELİŞTİRİLMESİ, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bu araştırmanın amacı öğretmenler için Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeği (SYYÖ) geliştirmek, geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik analizleri beş farklı örneklemden 765 öğretmen üzerinden gerçekleştirilmiştir. SYYÖ’nün yapı geçerliği Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile incelenmiştir. SYYÖ’nün AFA sonucunda toplam varyansın yaklaşık %72’sini açıklayan 18 madde ve iki faktörlü bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. AFA sonucunda ortaya çıkan bu iki faktörlü yapı farklı bir örneklemden elde edilen veriler üzerinden DFA ile test edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen bulgular SYYÖ’nün iki faktörlü yapısının kabul edilebilir uyum değerlerine sahip olduğunu göstermektedir. SYYÖ’nün ölçüt bağlantılı geçerliği İşten Ayrılma Niyeti (İANÖ) ve Öğretmen Öz-Yeterlik (ÖÖYÖ) ölçekleri ile incelenmiştir. Analiz sonucunda SYYÖ’nün İşten ayrılma niyeti ile negatif, öğretmen öz-yeterlik ölçeğinin boyutları ile pozitif ilişkili olduğu görülmüştür. SYYÖ’nün güvenirlik çalışmaları üç farklı örneklemden elde edilen veriler ile incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda Cronbach’s α iç tutarlık katsayıları 0.86 ile .87 arasında değiştiği görülmüştür. Ayrıca güvenirlik analizlerinden biri olan test-tekrar test yöntemiyle hesaplanan güvenirlik katsayısının da kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür.  Bu bulgular neticesinde SYYÖ’nün güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Madde analizi de farklı örneklemlerden elde edilen veriler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Madde analizi kapsamında düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca %27’lik alt ve üst grup madde karşılaştırmalarında ise t-testi sonuçlarının tüm maddeler için anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf Yönetimi Yeterlik ölçeği geliştirme çalışmaları kapsamında yapılan tüm bu çalışmalar ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.Anahtar Kelimeler

Sınıf Yönetimi, Yeterlik, Ölçek Geliştirme, Açımlayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi


Reference