Özet


FUTBOL ANTRENÖRLERİNİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

Bu çalışmanın amacı, futbol antrenörlerinin liderlik özelliklerinin ölçülmesidir. Araştırmanın örneklemini Türkiye’deki çeşitli spor kulüplerinde çalışan 648 futbol antrenörü oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan bireyler tesadüfi yöntem ile seçilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Bass ve Avolio (1995) tarafından geliştirilen, Cemaloğlu (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan “Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği [Multifactor Leadership Questionnaire 5-X Short, (MLQ)]" ve demografik özellikleri sorgulayan “Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre futbol antrenörlerinin dönüşümcü liderlik, işlemci liderlik ve liderlik davranış sonuçları boyutunda liderlik algılarının ortalamanın üstünde olduğu görülmüştür (p<0.05).  Araştırmanın diğer bulgularına göre Futbol Antrenörlerinin dönüşümcü liderlik stili, işlemci liderlik stili ve liderlik davranış sonuçları boyutlarının antrenörün medeni durumuna, sahip olduğu antrenörlük belgesine ve çalıştıkları takımın mücadele ettiği lig değişkenlerine göre anlamlı olarak değişmediği görülmüştür (p>0.05). Diğer yandan yaş, eğitim durumu ve meslek kıdemi değişkenlerine göre anlamlı olarak değiştiği belirlenmiştir. Sonuç olarak bu araştırma futbol antrenörlerinin bazı demografik özellikleri ile liderlik özellikleri arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur.Anahtar Kelimeler

Futbol, Spor, Liderlik, Antrenörler, Liderlik Stilleri


Reference