Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


SOSYAL ZEKÂNIN OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞINA ETKİSİ: BİR KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI

Diğer insanların görünebilen ifadelerinden ve davranışlarından duygu, düşünce ve niyetlerini anlama yeteneği olarak tanımlanan sosyal zekâ ile ilgili son yıllardaki araştırmalarda, sosyal açıdan zeki olan liderlerle olmayan liderler arasında büyük bir performans farkının bulunduğu doğrulanmıştır. Bu çalışmada da okul müdürlerinin sosyal zekâ düzeylerinin liderlik davranışları üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma, karma yöntem araştırma modeline göre tasarlanmıştır. Araştırmanın nicel çalışma gurubunu, Gaziantep ili, Şahinbey ilçe merkezindeki ortaokullarda görev yapmakta olan 217 okul müdürü oluşturmaktadır. Nitel çalışma grubu ise, kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemine göre seçilmiş 20 okul müdüründen oluşmaktadır. Araştırmanın nicel verileri, Silvera ve arkadaşları (2001) tarafından geliştirilen Tromso Social Intelligence Scale (Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği) ve Alia (2005) tarafından geliştirilen lider davranış ölçeği ile nitel veriler ise yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde, regresyon ve korelasyon analizleri, nitel verilerin analizinde ise içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; okul müdürlerinin sosyal zekâ düzeyleri ile liderlik davranışları arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bununla birlikte, okul müdürlerinin sosyal zekâ düzeyleri, liderlik davranışının anlamlı bir yordayıcısıdır. Ayrıca sosyal becerisi yüksek olan müdürler öğretmenler ile aralarındaki etkileşim ve paylaşımın artması için sosyal ortamlar oluşturma, iyi ilişkiler kurma ve kara alma sürecinde birlikte hareket etme gibi katılımcı ve destekleyici liderlik davranışları sergilemektedir.Keywords

Sosyal Zekâ, Liderlik Davranışı, Okul Müdürü, Okul


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri