Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


Öğretmenlerin Mesleki Bağlılıkları ile Okul Etkililiği Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme

Bu araştırma, öğretmenlerin mesleki bağlılıklarının okul etkililiğini yordayıp yordamadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada yordayıcı araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmaya İstanbul Anadolu Yakasında farklı ilçelerde devlet okullarında görev yapan 396 öğretmen gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma verileri “Mesleki Bağlılık Ölçeği” ve “Okul Etkinliği Endeksi Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde t-Testi, anova, korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırmada, cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklar bulunmaz iken, eğitim durumu, kıdem ve çalışılan okul değişkenleri açısından anlamlı farklar bulunmuştur. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin mesleki bağlılıkları ile okul etkililiği arasında orta düzeyde ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin mesleki bağlılıkları arttıkça okul etkililiğinin de olumlu yönde arttığı söylenebilir. Öğretmenlerin mesleki bağlılıkları öğretmenliğin ilk yıllarında düşük olduğundan okul etkililiğine yeterince katkı sunamadıkları söylenebilir. Dolayısıyla öğretmenlerin mesleki bağlılıklarının öğretmenliğin ilk yıllarında oluşmasını sağlayacak önlemlerin alınması önerilebilirKeywords

Mesleki bağlılık, okul etkililiği, öğretmenin mesleki bağlılığı


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri