Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMUNUN MENTAL İYİ OLUŞA ETKİSİ

Araştırmanın amacı, spora yönelik tutumun mental iyi oluş üzerindeki yordayıcı etkisinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 bahar döneminde Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 120 erkek ve 100 kadın katılımcı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, kişisel bilgi formunun yanı sıra Şentürk (2014) tarafından geliştirilen Spora Yönelik Tutum Ölçeği ile Tennant (2007) tarafından geliştirilip Kendal (2015) tarafından uyarlanan Warwick-Edinburg Mental İyi Oluş Ölçeği kullanılmıştır. Veri setinden elde edilen cronbach alpha değerleri ölçekler için sırasıyla .97 ve .86 olarak hesaplanmıştır. Shapiro-Wilk testi ile skewness ve kurtosis değerleri verilerin normal dağıldığını göstermiştir. Verilerin analizinde Independent-Samples T Testi, One-Way ANOVA, Pearson Korelasyon ve Basit Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda katılımcıların spora yönelik tutumlarının ortalamanın altında olduğu (?=2.13), mental iyi oluş seviyelerinin ise yüksek olduğu tespit edilmiştir (?=4.06). Katılımcıların spora yönelik tutumları cinsiyet değişkeni ele alındığında erkek katılımcıların lehine anlamlı bir farklılık göstermektedir, t(218)=-2.90, p<.05. Bölüm değişkeni incelendiğinde, spor yöneticiliği bölümünde öğrenim gören katılımcıların (?=2.49) spora yönelik tutumlarının antrenörlük eğitimi (?=2.39) ile beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören katılımcılara (?=1.92) göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu görülmektedir, F(3,216)=4.66, p<.05. Mental İyi Oluş Ölçeğinden alınan ortalama puan dikkate alındığında cinsiyet ve bölüm değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Katılımcıların spora yönelik tutumları ile (yordayıcı değişkenle) mental iyi oluş (yordanan) arasında ikili ve kısmi korelasyonlar incelendiğinde, yordayıcı ve yordanan değişkenler arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (R=0.44, R2=002, p>.51). İlgili değişken dikkate alındığında ise toplam varyansın %02’sini açıkladığı belirlenmiştir.Keywords

Mental iyi oluş, spora yönelik tutum, pozitif psikoloji.


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri