Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂ DÜZEYLERİ İLE KÜLTÜREL MİRASA YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Öğretmen adaylarının kültürel zekâ düzeyleri ile kültürel mirasa yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlayan bu araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 372 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Ang vd. (2007) tarafından hazırlanan ve İlhan ve Çetin (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan “Kültürel Zekâ Ölçeği” ile Akbaba (2014) tarafından geliştirilen “Kültürel Miras Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının kültürel zekâ düzeylerinin ve kültürel mirasa yönelik tutumlarının alt boyutları arasında üstbiliş ile kültürel mirasa yönelik duyarlılık ve kültürel mirasın aktarımı arasında; motivasyon ile kültürel mirasa yönelik duyarlılık ve kültürel mirasın aktarımı arasında; davranış ile kültürel mirasa yönelik duyarlılık ve kültürel mirasın aktarımı arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, öğretmen adaylarının kültürel zekâ düzeyleri ile kültürel mirasa yönelik tutumları arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Ortaya çıkan bu ilişkiye göre, öğretmen adaylarının kültürel zekâ düzeylerinin kültürel mirasa yönelik tutumları ile orta düzeyde anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada ayrıca değişkenlere göre analizler yapılmış olup elde edilen sonuçlar çalışma içeriğinde sunulmuştur.Keywords

Kültürel zekâ, kültürel miras, öğretmen adayı.


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri