PRE-SERVICE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS GENDER ROLES
(ÖĞRETMEN ADAYLARININ CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI )

Author : Abdullah GÖKDEMİR  , Sabri SİDEKLİ; Hülya AYILMAZDIR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10
Page : 1640-1669
154    166


Summary

Gender roles and the society’s perspective of these roles affect society in many ways (economy, education, culture, etc.). For an egalitarian society, gender equality must be taught to students in the most accurate way. In this regard, one of the most important factors is teachers, who are role models of students. Especially pre-service elementary school teachers and social studies teachers constituting the study group of the current study should undertake a very important role in the training of students who start to become aware of their personality and sexual identity in elementary school period. In this connection, the purpose of the current study is to investigate pre-service teachers’ attitudes towards social gender roles in terms of gender and grade level and the department attended. Descriptive survey method was used in the current study, and the sample group consists of 369 pre-service teachers attending the Departments of Elementary School Teaching and Social Studies Teaching in the 2019-2020 academic year. As the data collection tool, the Social Gender Roles Attitude Scale was used. The scale consists of five sub-dimensions: female gender roles, male gender roles, equalitarian gender roles, traditional gender roles and gender roles in marriage. The Cronbach Alpha reliability coefficient for the whole scale was found to be “.94”. As a result of the study, it was found that the female pre-service teachers have a more equitable attitude than the male pre-service teachers. While there was no significant difference based on grade level, the pre-service elementary school teachers were found to be more successful in the sub-dimensions of female and traditional gender roles. In general, the pre-service teachers were found to have a traditional attitude.Keywords

Gender roles, social gender, social gender equality, attitude, pre-service teacher, elementary school teacher training, social studies teacher trainingAbstract

Toplumsal cinsiyet rolleri ve toplumun bu cinsiyet rollerine bakış açısı toplumu birçok açıdan (ekonomi, eğitim, kültür vb.) etkiler. Eşitlikçi bir toplum için cinsiyet eşitliğinin öğrencileri en doğru şekilde verilmesi gerekmektedir. Bu durumda da en önemli faktörlerden biri öğrencilerin rol modelleri olan öğretmenlerdir. Özellikle bu çalışma da yer alan Sınıf ve Sosyal Bilgiler öğretmenliği öğretmen adayları ilköğretim çağında kendinin ve cinsel kimliğinin farkına varan öğrencinin bu yönde eğitimi için oldukça önemli rol üstlenmektedir. Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının cinsiyet ve yaş düzeyi değişkenleri açısından incelenmesidir. Araştırma da betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır, örneklem grubunu ise 2019-2020 yılında Sınıf ve Sosyal Bilgiler öğretmenliği eğitimi programında öğrenim görmekte olan 369 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte kadın cinsiyet rolleri, erkek cinsiyet rolleri, eşitlikçi cinsiyet rolleri, geleneksel cinsiyet rolleri ve evlilikte cinsiyet rolleri olmak üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek verilerinin genel Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı “.94” olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda kadın öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarında daha eşitlikçi bir tutuma sahip olduğu bulunulmuştur. Sınıf düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmazken öğrenim gördüğü program değişkeninde sınıf öğretmenleri kadın ve geleneksel cinsiyet rolleri alt boyutlarında daha başarılı olmuşlardır. Genel olarak öğretmen adaylarının gelenekselci bir tutuma sahip olduğu elde edilen veriler arasındadır.Keywords

Cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği, tutum, öğretmen adayları, Sınıf öğretmenliği, Sosyal Bilgiler öğretmenliği