Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE RELATIONSHIP BETWEEN MUSIC TEACHERS' WORK MOTIVATION AND JOB SATISFACTION
(MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN İŞ MOTİVASYONLARI İLE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ )

Author : Serpil UMUZDAŞ  -  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 698-744
    


Summary

The 2018 Human Development Report published by the World Bank defines teacher motivation as one of the factors leading to a crisis in education, as manifested by the high turnover rate. Although the turnover rate among teachers in Turkey is not as great as the rate in the world, it is known that teachers are not satisfied particularly with their salaries. According to Ministry of Education datas, approximately one million teachers are preparing the young population for the future in Turkey. In this process, teachers’ work motivation and job satisfaction levels can affect educational outcomes. The present study aims to explore the relationship between music teachers’ work motivation and job satisfaction by focusing on a specific group. The subject was handled within the framework of Herzberg’s dual-factor theory. Understanding how motivated and satisfied teachers are with their work makes relevant educational investments functional. Doing so also helps identify the problems related to teachers’ motivation and satisfaction that need to be addressed. Based on the subscales shaped by the data obtained from the scales, new policies can be developed in the educational sphere. The study, conducted in the second semester of the 2019-2020 academic year, enrolled all the music teachers (N=104) working at the primary and secondary education levels in the city center and districts of Tokat located in the northeast of Turkey. The data were collected by the Work Motivation Scale, Minnesota Job Satisfaction Questionnaire, and Demographic Information Form. The teachers answered on the online platform after completing the permissions, ethics committee event, and research permissions from the authors who make up the scales. The data set is collected here and transferred to the Statistical Package for the Social Sciences. The data were expressed as mean and standard deviation, and the T-test and ANOVA were used. In addition, the Pearson correlation test and simple linear regression analysis were used. Our findings indicate that music teachers have low levels of work motivation and job satisfaction and that there is a relationship between work motivation and job satisfaction.  Teachers’ extrinsic motivation levels vary according to teaching experience and age, and their job satisfaction levels vary according to teaching experience. Also, the work motivation of music teachers affects job satisfactionKeywords

Music teachers, work motivation, job satisfactionAbstract

Dünya Bankası, özellikle işten ayrılma oranı nedeniyle, 2018 insani kalkınma raporunda öğretmen motivasyonunu kriz alanlarından biri olarak nitelendirilmiştir. Türkiye’de işten ayrılma dünyadaki oran kadar yaygın olmasa da, öğretmenlerin özellikle ücret bakımından tatminsizlik yaşadığı bilinmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de güncel haliyle yaklaşık bir milyon öğretmen, genç nüfusu geleceğe hazırlamaktadır. Bu süreçte öğretmenlerin motivasyonları ve yaptıkları işten ne kadar tatmin oldukları, eğitim çıktılarını etkileyebilir. Bu çalışma müzik öğretmenlerinin iş motivasyonları ile iş doyumları arasındaki ilişkileri belli bir grupta inceleyerek rapor etmektedir. Konu, Herzberg’in çift faktör kuramı çerçevesinde çalışılmıştır. Öğretmenlerin işleriyle ilgili ne kadar motivasyon ve doyum sağladıklarını anlamak, ilgili eğitim yatırımlarını işlevli kılar. Böylelikle öğretmenlerdeki motivasyon ve doyum konusundaki giderilmesi gereken problem alanları belirlenir. Ölçeklerden elde edilen veriler yoluyla alt boyutlara göre, eğitim politikası bağlamında yeni yapılandırılmalar planlanabilir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde; iş motivasyonu ölçeği, Minnesota iş doyumu ölçekleriyle ve demografik bilgi formu ile kendilerinden veri toplanan, Türkiye’nin kuzeydoğusunda bulunan Tokat şehri merkezi ve ilçelerinde ilk ve ortaöğretim düzeyinde görev yapan tüm müzik öğretmenleri (N=104) bu çalışmaya katılmıştır. Ölçekleri oluşturan yazarlardan izin, etik kurul olayı ve araştırma izinlerinin tamamlanmasının ardından öğretmenler online platformda yanıtlama yapmışlardır. Veri seti burada toplanarak Sosyal Bilimler için paket programa aktarılmıştır. Çalışmada ortalama, standart sapma, T testi ve ANOVA kullanılmıştır. Ayrıca pearson korelasyon analizi ile basit doğrusal regresyon yapılmıştır.

Çalışmanın bulguları; Müzik öğretmenlerinin iş motivasyonu ve iş doyum düzeylerinin düşük olduğunu, iş motivasyonları ve iş doyumlarının ilişkili olduğunu göstermektedir.  Öğretmenlerin dışsal motivasyon düzeyleri hizmet sürelerine ve yaşlarına göre değişmekte, iş doyum düzeyleri de hizmet sürelerine göre değişmektedir. Ayrıca müzik öğretmenlerinin iş motivasyonları iş doyumlarını etkilemektedir.Keywords

Müzik öğretmenleri, iş motivasyonu, iş tatmini

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri