Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE STUDENT OPINIONS REGARDING THE PIANO TRAINING METHODS: THE SAMPLE OF TRABZON UNIVERSITY STATE CONSERVATORY
(PİYANO ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERi: TRABZON ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI ÖRNEĞİ )

Author : BURCU KALKANOĞLU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 1041-1068
    


Summary

The technical behaviors underlie the piano training. The solid technical behaviors enable the musicality to be easily revealed. Practicing regularly and correctly is required to improve the technical skills and musicality. Piano is a compulsory instrument in the institutions providing occupational music education and the students taking piano training may encounter various problems during their piano classes. One of these problems is the students' knowing how to practice piano. This study aims to present practice suggestions after taking opinions from related students regarding their piano practice processes. The study also includes information on how to practice piano. This study employs case study method which is a qualitative research type. Study group consists of 10 students in Trabzon University State Conservatory Department of Music Theory. The data was collected with the interview form prepared by the researcher. Content analysis method was employed to analyze the data. According to the data acquired in the study, we collected the opinions of students regarding their practice times, their awareness on making mistakes, being able to listen themselves, recording during practice, the difference in their situation after and during class, their stages of learning a song, finding different ways of solution, methods to practice piano effectively. Practice suggestions were brought forward in line with these opinions. In line with the acquired data; effective practice suggestions in piano training were made for using psychomotor, cognitive and affective skills at the same time, maintaining attention and concentration, guiding on how to practice, applying different learning strategies, practicing effectively, maintaining discipline and continuity, searching for solutions with different approaches, being patient and making a self-sacrifice.Keywords

Piano, Piano Training, Piano Practice MethodsAbstract

Piyano eğitiminin temelini teknik davranışlar oluşturmaktadır. Teknik davranışların sağlam olması müzikalitenin rahat bir şekilde ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır. Teknik becerilerin ve müzikalitenin gelişmesi için ise düzenli ve doğru bir şekilde çalışmak gerekmektedir. Mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda piyano zorunlu bir çalgıdır ve piyano eğitimi alan öğrenciler piyano derslerinde çeşitli problemlerle karşılaşabilmektedir. Öğrencilerin piyanoya nasıl çalışılması gerektiğini bilmeleri ise bu problemlerin başında gelmektedir. Bu araştırma ile piyano çalışma yöntemleri ile ilgili öğrenci görüşleri alınarak çalışma önerilerinin sunulması amaçlanmıştır. Piyanoya nasıl çalışılması gerektiği ile ilgili bilgilere de yerilmiştir. Bu araştırmada nitel araştırma türlerinden olan durum çalışması modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Teorileri anabilim dalındaki 10 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesi için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilere göre, öğrencilerin çalışma süreleri, hata yapma durumlarının farkındalığı, kendilerini dinleyebilme, çalışırken kayıt alabilme, ders sonrası ve dersteki durumların farklılığı, parçayı çıkartma aşamaları, farklı çözüm yolları bulabilme, etkili piyano çalışma yöntemleri ile ilgili görüşleri alınmıştır. Bu görüşler doğrultusunda çalışma önerileri getirilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda; devinişsel, bilişsel ve duyuşsal becerilerin bir arada kullanılması, dikkat ve konsantrasyonun sağlanması, nasıl çalışılması gerektiği ile ilgili yönlendirmelerin yapılması, farklı öğrenme stratejilerinin uygulanması, bilinçli çalışmanın sağlanması, disiplinin ve sürekliliğin sağlanması, farklı yaklaşımlarla çözüm yolları aranması, sabır ve özveride bulunulmasına yönelik piyano eğitiminde etkili çalışma önerileri sunulmuştur.Keywords

Piyano, Piyano Eğitimi, Piyano Çalışma Yöntemleri

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri