Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EFFECT OF GRAPHIC ORGANIZER USE IN SOCIAL STUDIES ON STUDENTS' ACADEMIC ACHIEVEMENT
(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE GRAFİK DÜZENLEYİCİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ )

Author : Fitnat GÜRGİL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 216-253
    


Summary

The graphic organizers are accepted as one of the vital learning strategies that can be used in order to reveal clearly relationships between concepts and cause-and-effect relationships. The graphic organizers both contribute to meaningful learning by concreting abstract topics and also facilitate keeping knowledge that are learned on mind visually. This study aims to examine effect of graphic organizer use in social studies on academic achievement of secondary school students. For this purpose, control group pattern with pretest-posttest design was used in the study. The study was conducted in the 2018-2019 academic year with the participation of 56 students (29 experimental groups, 27 control groups) in Ankara province. While "Production, Distribution and Consumption" learning field which is the 5th grade topic was handled with the graphic organizer for the experimental group students, the same learning topic was focused with the practices of the social studies teacher prior to the study in the scope of the study for the control group. As a result of the analysis of the data obtained, the academic achievements of the experimental group students with the graphic organizer courses were higher than those of the control group students. Suggestions were made in light of the findings.Keywords

Graphic organizers, academic achievements, social studiesAbstract

Grafik düzenleyiciler hem kavramlar arası ilişkilerin hem de neden-sonuç ilişkilerinin net bir biçimde ortaya konulmasında kullanılabilecek önemli öğretim stratejilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Grafik düzenleyiciler bir taraftan soyut konuların somutlaştırılmasını sağlayarak anlamlı öğrenmeye katkı sağlamakta, diğer taraftan da öğrenilen bilgilerin görsel olarak hafızada kalmasını sağlayarak hatırlamayı kolaylaştırmaktadır Bu çalışma sosyal bilgiler öğretiminde grafik düzenleyici (GD) kullanımının ortaokul öğrencilerinin akademik başarılarına etkisini incelemek amacını taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada, öntest-sontest kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ankara ilinde 56 öğrencinin (29 deney grubu, 27 kontrol grubu) katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında 5. sınıf ‘Üretim, Dağıtım ve Tüketim’ öğrenme alanı deney grubu öğrencilerine GD’lerle işlenişken, kontrol grubunda ise aynı öğrenme alanı sosyal bilgiler öğretmeninin araştırmadan önceki uygulamalarıyla işlenmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda GD’lerle derslerin işlendiği deney grubu öğrencilerinin akademik başarıları kontrol grubu öğrencilerinden daha yüksek düzeyde bulunmuştur. Elde edilen bulgular ışığında önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Grafik düzenleyiciler, akademik başarı, sosyal bilgiler

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri