Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FROM THE PERSPECTIVES OF HIGH SCHOOL STUDENTS: DIFFICULTIES IN THE PROCESS OF LEARNING PHYSICS
(LİSE ÖĞRENCİLERİNİN PENCERESİNDEN: FİZİK DERSİ ÖĞRENME SÜRECİNDE YAŞANAN ZORLUKLAR )

Author : Hülya ÇERMİK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 793-822
    


Summary

The aim of this study is to find out whether high school students believe that they have difficulties in the process of learning physics and to reveal the reasons of these difficulties, if any, by taking into account the type of high school they study at. A total of 188 high school students constituted the participants of the research, which is a descriptive case study with a qualitative approach. Approximately 6% of the participants stated that they had no difficulty in the process of learning physics while 94% stated that they had difficulty. The opinions of the participants regarding the reasons of these difficulties were analysed through content analysis considering the type of high school they study at. The findings obtained indicated that the difficulties faced by the participants in the process of learning physics were caused by four main reasons including content-based, individual-based, teacher-based and environment-based factors. The participants studying at Science and Anatolian High Schools stated that they mostly had content-based problems, while the participants studying at Vocational High School reported that they experienced difficulties due to individual-based factors in the process of learning physics. It is believed that the results obtained from the present study will contribute to the studies to be conducted in order to increase student success in physics education.Keywords

Physics, learning process, high school student, high school typeAbstract

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin fizik dersine yönelik öğrenme sürecinde zorluk yaşayıp yaşamadıklarına ilişkin düşüncelerini belirlemek, varsa yaşadıkları bu zorlukların sebeplerini öğrenim gördükleri lise türünü de dikkate alarak açığa çıkarabilmektir. Nitel anlayışa dayalı betimsel bir durum çalışması olan araştırmanın katılımcılarını toplam 188 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların yaklaşık olarak % 6’sı fizik dersine yönelik öğrenme sürecinde hiçbir zorlukla karşılaşmadıklarını, % 94’ü ise zorluk yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların yaşadıkları bu zorlukların sebebine ilişkin düşünceleri, öğrenim gördükleri lise türü dikkate alınarak içerik analizi ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular, katılımcıların fizik dersine yönelik öğrenme sürecinde karşılaştıkları zorlukların içerik, bireysel, öğretmen ve ortam kaynaklı olmak üzere dört temel sebebe dayandığını göstermektedir. Fizik dersine yönelik öğrenme sürecinde Fen ve Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören katılımcılar en yoğun olarak içerik kaynaklı, Meslek Lisesi’nde öğrenim gören katılımcılar ise bireysel kaynaklı sebeplerle zorluk yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmadan elde edilen sonuçların, fizik eğitiminde öğrenci başarısını arttırmak adına yapılacak çalışmalara katkı sunacağı umulmaktadır. .Keywords

Fizik dersi, öğrenme süreci, lise öğrencisi, lise türü

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri