Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECTS OF VOCABULARY NOTEBOOK STRATEGY ON THE TEACHING OF VOCABULARY IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
(YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KELİME DEFTERİ STRATEJİSİNİN SÖZ VARLIĞI ÖĞRETİMİNE ETKİSİ )

Author : Efecan Karagöl    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 745-778
    


Summary

The ultimate goal of teaching Turkish as a foreign language is to improve students’ communication skills. Achieving competency in these skills requires having sufficient vocabulary. Strategies for teaching vocabulary can help achieve the specified competency. The problem sentence of the research is “Does the word book strategy have an effect on vocabulary teaching in teaching Turkish as a foreign language?” constitutes the question. The study used a pre-and post- test group model from the actual trial models. The vocabulary notebook strategy was implemented in the experiment group while it was not used in the control group. The pre- and post-test data were obtained with the "Vocabulary Success Test" developed by the researcher. Expert opinion was received for the validity of the test, and the KR-20 for reliability was found to be 0.93. After the pre-testing, the vocabulary notebook strategy was implemented in the experimental group by the researcher for seven weeks. In the control group, vocabulary teaching was performed by a different teacher with traditional methods. Two weeks after the implementation in the experiment group, the post test was conducted in both groups. For data analysis, the following tests were performed using IBM SPSS Statistics 26 package program: KR-20 for the reliability of the test, percentile (%) for the data of the experiment group, Mann Whitney U and Wilcoxon signed ranks test for the data of the experiment and control groups. The following results were reached in the study: There was no significant difference between the two groups before the application. There was a significant difference between the two groups in the means of pre-and post-tests. According to the post-test results, a significant difference was found between the two groups. The strategy of keeping a notebook in vocabulary teaching improves vocabulary.Keywords

VoVocabulary notebook, vocabulary, teaching vocabulary, strategies for teaching vocabulary, teaching Turkish as a foreign languageAbstract

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin nihai hedefi, öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmektir. Söz konusu iletişim becerileri dinleme, konuşma, okuma ve yazmadan oluşmaktadır. Bu becerilerde yetkinliğe ulaşmak, yeterli söz varlığına sahip olmayı gerektirir. Söz varlığı öğretimine yönelik stratejiler, belirtilen yetkinliğe ulaşmada fayda sağlayabilir. Bu araştırmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kelime defteri stratejisinin söz varlığı öğretimine etkisini tespit etmektir. Araştırmada gerçek deneme modellerinden ön test-son test gruplu model kullanılmıştır. Deney grubuna kelime defteri stratejisiyle uygulama yapılmıştır. Kontrol grubunda ise kelime defteri stratejisi kullanılmamıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen “Söz Varlığı Başarı Testi” ile ön test ve son test verileri elde edilmiştir. Uzman görüşü alınarak geçerliği sağlanan başarı testinin güvenirliği KR-20 ile 0,93 olarak bulunmuştur. Ön test yapıldıktan sonra araştırmacı tarafından deney grubuna yedi hafta boyunca uygulama yapılmıştır. Kontrol grubunda farklı bir öğretici tarafından geleneksel yöntemlerle söz varlığı öğretimi gerçekleştirilmiştir. Deney grubundaki uygulamanın bitiminden iki hafta sonra her iki gruba son test uygulanmıştır. Verilerin analizi için IBM SPSS Statistics 26 paket programındaki şu testlerden yararlanılmıştır: Başarı testinin güvenirliğinin belirlenmesi için KR-20, çalışma grubuna ait veriler için yüzde % (yüzde), deney grubu ve kontrol grubuna ait verilerde Mann Whitney U ve Wilcoxon işaretli sıralar testleri. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Uygulama öncesi deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Deney grubu öğrencilerinin uygulama öncesi ve sonrası ortalamaları arasında anlamlı bir fark görülmüştür. Son test sonuçlarına göre deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Söz varlığı öğretiminde kelime defteri tutma stratejisinin söz varlığı dağarcığını geliştirdiği belirlenmiştir.Keywords

Kelime defteri, söz varlığı, söz varlığı öğretimi, söz varlığı öğretimi stratejileri, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri