Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FORGIVENESS AND RESILIENCE AS PREDICTORS OF HAPPINESS AMONG PRESERVICE SCHOOL COUNSELORS
(OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANI ADAYLARINDA MUTLULUĞUN YORDAYICISI OLARAK AFFETME VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK )

Author : Cem Gencoglu    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 531-560
    


Summary

In this study the relationship between the happiness levels of the preservice counselors and the forgiveness of the self, others and situations and resilience was examined. The participants of the study consisted of 311 senior year guidance and psychological counseling students attending public universities in six different provinces.  The preservice counselors were selected using convenience sampling. Of the 311 students, 227 (73%) were female and 84 (27%) were male. The age of the students ranged from 19 to 34 and the average was 21.70 (S.D: 1.37). Data collected using Personal Information Form, Subjective Happiness Scale, Heartland Forgiveness Scale and Ego-resilience Scale. Pearson correlation analysis and hierarchical regression analysis were used for processing. The most significant predictors of happiness scores were forgiveness of the self, resilience, forgiveness of the situation and gender, respectively. The findings of the study indicated that when the gender and age of the participants were controlled, the preservice counselors with high levels of forgiveness of the self, the situation and resilience were reported to have high levels of happiness.  The result of the study were considered to be significant for the future studies to improve the affective skills during psychological counselors’ training.Keywords

PPreservice school counselors, happiness, forgiveness, resilience, psychological counselor training.Abstract

Bu araştırmada okul psikolojik danışmanı adaylarının mutluluk düzeylerinin kendini, diğerlerini, durumu affetme ve psikolojik sağlamlık düzeyleri ile ilişkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin 6 ilinde bulunan devlet üniversitelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışma bölümlerinin dördüncü sınıflarında eğitimlerine devam etmekte olan, uygun örnekleme yoluyla seçilen 311 psikolojik danışman adayı öğrenci oluşturmuştur. Çalışma grubunu oluşturan psikolojik danışman adaylarının 227’si (%73) kadın, 84’ü (%27) erkektir. Öğrencilerin yaş aralığı 19 ile 34 arasında değişmekte olup ortalama yaşları 21.70’tir (S.S: 1.37). Çalışmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, Öznel Mutluluk Ölçeği, Heartland Affetme Ölçeği ve Ego-Sağlamlığı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi için pearson korelasyon analizi ve hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Mutluluk puanlarının en önemli yordayıcıları sırasıyla kendini affetme, psikolojik sağlamlık, durumu affetme ve cinsiyet olarak bulunmuştur. Araştırma sonucuna göre; okul psikolojik danışmanı adaylarının cinsiyetleri ve yaşları kontrol edildiğinde, kendini ve durumu affetme düzeyleri ve psikolojik sağlamlıkları yüksek olan psikolojik danışman adaylarının mutluluk düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları psikolojik danışman eğitiminde duyuşsal becerilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar için önemli görülmektedirKeywords

Okul psikolojik danışman adayı, mutluluk, affetme, psikolojik sağlamlık, psikolojik danışman eğitimi.

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri