ETHICS TEACHER AND PROFESSIONAL ETHICS OF SPECIAL EDUCATION TEACHING IN TURKEY
(ETİK ÖĞRETMEN VE TÜRKİYE'DE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ MESLEK ETİĞİ )

Author : yavuz bolat  , Hakan EŞİYOK, Serbest DAĞLI  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10
Page : 1510-1546
165    214


Summary

Ethics is a branch of science that covers professionalism, justice and equality, honesty and accuracy, professional commitment and development, which attempts to establish the concepts related to morality by questioning what they are and allows experts in their field to make the distinction between right and wrong. The concept of professional ethics also covers all of these rules. Teaching is a profession that has ethical rules that include professional behavior. This study includes the principles of professional ethics and solutions for the problems that teacher candidates may benefit from during their pre-service education periods. In this study, which is a qualitative education survey, 35 candidates for special education teachers constitute the study group. The candidates who participated in the study were asked questions that were prepared in the form of semi-structured and triple likert. The collected information is obtained by examining the data content analysis technique. The findings of this study revealed that educators who care about moral values, who are fair, who carry out Professional Responsibility, who are respectful, who care about the student, who are bound by laws and rules and who do not provide benefits are ethical teachers. It was concluded that the candidates for special education teachers considered their ethical principles and values as priority over the laws and regulations. Special education teacher candidates stated that the concept of professional ethics is related to concepts such as ethics and values, responsibilities, the whole of the rules that must be fulfilled, development in accordance with the profession, professionalism, equality and respect. It was determined that the majority of the information they learned about professional ethics of special education teacher candidates were obtained from the courses they took while they were students. It was concluded that they tried to complete their deficiencies by reading books and articles on hearsay information and professional values. During the transition to the profession, it has been observed that the studies taught and conducted to the teacher candidates related to professional ethics are limited and that the studies aimed at the teacher candidates are insufficient. In addition, it was stated by the participants that the quality of the course in professional ethics should be increased and should be based on practice. Considering the results of the research, some recommendations have been made regarding this field.Keywords

Ethics, special education, professional ethics, teaching profession, teacher training.Abstract

Etik, ahlakla ilgili kavramların neler olduğunu sorgulayarak oluşturmaya çalışan ve alanında uzman kişilerin doğru yanlış ayrımı yapmalarına imkân sağlayan profesyonelliği, adalet ve eşitliği, dürüstlük ve doğruluğu, mesleki bağlılık ve gelişimi kapsayan bir bilim dalıdır. Mesleki etik kavramı da tüm bu kurallar bütününü kapsamaktadır. Öğretmenlik mesleği, içerisinde profesyonel davranışları barındıran etik kurallara sahip bir meslek alanıdır. Bu çalışma öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitim dönemlerinde yararlanabilecekleri mesleki etik ilkeleri ve bunlara ilişkin sorunlara yönelik çözüm önerilerini içermektedir. Nitel bir eğitim araştırması olan bu çalışmada 35 özel eğitim öğretmeni adayı çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan adaylara yarı yapılandırılmış ve üçlü likert biçiminde hazırlanmış sorular sorulmuştur. Toplanan bilgiler içerik analiz tekniği ile incelenerek veriler elde edilmiştir. Bu çalışmanın bulguları ahlaki değerlere önem veren, adil, mesleki sorumluluğu yerine getiren, saygılı, öğrenciyi önemseyen, yasa ve kurallara bağlı, çıkar sağlamayan eğitimcilerin etik öğretmen olduklarını ortaya çıkarmıştır. Özel eğitim öğretmen adaylarının kendi etik ilke ve değerlerini, yasa ve yönetmeliklerden öncelikli gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adayları meslek etiği kavramının ahlak ve değerler, sorumluluklar, yerine getirmesi gereken kurallar bütünü, mesleğe uygun gelişim, profesyonellik, eşitlik ve saygı gibi kavramlarla ilişkili olduğunu ifade etmiştir. Özel eğitim öğretmen adaylarının meslek etiği konusunda öğrendikleri bilgilerin büyük çoğunluğunun öğrenciyken aldığı derslerden edindikleri tespit edilmiştir. Kulaktan dolma bilgilerle ve mesleki değerlerle ilgili kitap ve makaleler okuyarak eksikliklerini tamamlamaya çalıştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Mesleğe geçiş sürecinde meslek etiği ile ilgili öğretmen adaylarına öğretilenlerin ve yapılan araştırmaların sınırlı olduğu ve öğretmen adaylarına yönelik çalışmaların yetersiz olduğu gözlenmiştir. Bununla birlikte katılımcılar tarafından meslek etiği dersinin niteliğinin artırılması ve uygulamaya dayalı olması gerektiği belirtilmiştir. Araştırma sonuçları dikkate alınarak bu alana ilişkin bazı öneriler getirilmiştir.Keywords

Etik, özel eğitim, meslek etiği, öğretmenlik mesleği, öğretmen yetiştirme.