INVESTIGATION OF THE ORIENTEERING ATHLETES’ DEPENDENCE ON NATURE: A MIXED A METHODS STUDYINVESTIGATION OF THE ORIENTEERING ATHLETES’ DEPENDENCE ON NATURE: A MIXED A METHODS STUDY
(ORYANTİRİNG SPORCULARININ DOĞAYA BAĞLILIKLARININ İNCELENMESİ: KARMA ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ÇALIŞMASI )

Author : Barış DERİNCE  , Mehmet GÜLLÜ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10
Page : 1166-1212
112    177


Summary

The aim of this study is to examine the orienteering athletes’ dependence on nature. Descriptive design, one of the mixed research models, was used as the research model. The research was started with quantitative data analysis and ended with qualitative data analysis. In the quantitative study, the sample of the study consisted of 415 athletes. In the quantitative research, ''The nature relatedness scale'', developed by Nisbet and colleagues in 2009 and adapted to Turkish by Çakır and colleagues in 2015, was used as data collection tool. 19 athletes participated in the qualitative research. In the qualitative research, semi – structured interview form was used as data collection tool. In the quantitative part of the study, it was seen that the commitment of athletes to nature had positive level. Significant differences on their commitment to nature was also found among athletes according to their ages, their sport years, their status of being national athlete and monthly average income of their families. In the qualitative part of the study, the commitment of orienteering athletes to nature has emerged as three themes as nature awareness, as general thoughts about orienteering and as nature – orienteering relations. As a result, it is concluded that orienteering athletes have a high dependency to nature, nature dependency increases according to age, sporting age, success and income, competitions are conducive to spend time in nature, and social environment which athletes give value during competitions and activities constitutes an important acquisition and learning environment.Keywords

Orienteering, Outdoor Sports, Nature, Dependence to NatureAbstract

Bu çalışmanın amacı oryantiring sporcularının doğaya olan bağlılıklarını incelemektir. Araştırma modeli olarak karma araştırma yöntemlerden açıklayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Bu yöntemde araştırma nicel veri analizleri ile başlayıp nitel veri analizler ile bitirilmiştir. Nicel araştırmada araştırma örneklemini Türkiye Oryantiring Federasyonunun 2018-2019 sezonunda düzenlediği kademe yarışmaları ve Türkiye Oryantiring Şampiyonasına katılan 415 sporcu oluşturmuştur. Nicel araştırmada veri toplama aracı olarak Nisbet ve arkadaşları (2009) tarafından geliştirilen, Çakır ve arkadaşları (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan “Doğayla İlişki Ölçeği” kullanılmıştır. Nitel araştırmada araştırma örneklemini ölçek uygulaması sonucu doğa bağlılığı yüksek olan ve görüşmeyi kabul eden 19 sporcu oluşturmuştur. Nitel araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın nicel kısmında sporcuların doğaya bağlılıklarının olumlu düzeyde olduğu görülmüştür. Sporcuların yaşlarına, spor yapma yıllarına, milli sporcu olma durumlarına ve ailelerinin aylık ortalama gelirlerine göre, doğaya bağlılıkları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Araştırmanın nitel kısmında oryantiring sporcularının doğaya bağlılıkları; doğa farkındalığı, oryantiring hakkındaki genel düşünceleri ve doğa-oryantiring ilişkisi olarak üç tema ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, oryantiring sporcularının doğaya bağlılıklarının yüksek olduğu, yarışmaların doğada zaman geçirmeye vesile olduğu, yarışmalar ve etkinlikler esnasında sporcuların çok değer verdikleri bir sosyal çevrenin oluştuğu, bu çevrenin, sporcuların doğaya olan tutku ve bağlılıklarını arttırdığı ve önemli bir öğrenme ortamı oluşturduğu sonucuna varılmıştır.Keywords

Oryantiring, Doğa Sporları, Doğa, Doğa Bağlılığı