Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE ROLE OF LEISURE MOTIVATION ON SOCIALIZATION
(SERBEST ZAMAN MOTİVASYONUNUN SOSYALLEŞME ÜZERİNDEKİ ROLÜ )

Author : Mustafa Can KOÇ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 862-887
    


Summary

It is thought that individuals’ interaction with others by participating in activities in leisure remaining from their obligated time as motivated is directly associated with socialization. This study is to examine the effects of leisure motivations of the members of the sports center on socialization. The population of the study is comprised of members of the sports centers located in Adana and Mersin provinces, and its sample is comprised of voluntary members (n = 985) determined by convenience sampling method. By applying a relational screening model, the data were collected using the survey method. In addition to the personal information form, "Leisure Motivation Scale" (LMS) and "Socialization Scale" were used as data collection tools in the study. Frequency, percentage, average and standard deviation were used as descriptive statistics in the evaluation of the data. The hypothesis of the research was tested by structural equation modeling. According to the results of the study, external regulation (β = 0,341), accomplishment (β = 0,367) and to experience stimulation (β = 0,426) increased socialization, but to know, amotivation, identification and introjection did not affect socialization. As a result, it is seen that leisure motivation affects socialization in a positive way.Keywords

Sports Centers, Leisure Motivation, SocializationAbstract

Bireylerin zorunlu zamanları dışında kalan serbest zamanlarda yapmakta oldukları aktivitelere motive bir şekilde katılarak diğer bireylerle etkileşim içerisinde olmalarının sosyalleşme ile doğrudan işkili olduğu düşünülmektedir. Bu düşünce ile bu çalışmada spor merkezine üye bireylerin serbest zaman motivasyonlarının sosyalleşme üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın evreni Adana ve Mersin illerindeki spor merkezleri üyeleri, örneklemini ise kolayda örnekleme yöntemi ile belilenen (n= 985) gönüllü üye oluşturmaktadır. İlişkisel tarama modeli uygulanarak yapılan çalışmada, veriler anket yöntemi tekniği ile toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formunun yanı sıra, “Serbest Zaman Motivasyon Ölçeği” (SZMÖ) ile “Sosyalleşme Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik olarak frekans, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. Araştırmanın hipotezi yapısal eşitlik modellemesi ile test edilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre, dışsal düzenleme (β=0,341), başarma (β=0,367) ve uyaran yaşamanın (β=0,426) sosyalleşmeyi arttırdığı ancak, bilmek, motivasyonsuzluk, özdeşim ve içe atım sosyalleşmeyi etkilemediği görülmüştür. Sonuç olarak serbest zaman motivasyonunun sosyalleşmeyi olum yönde etkilediği görülmektedir.Keywords

Spor Merkezleri, Serbest Zaman Motivasyonu, Sosyalleşme

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri