Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SCENARIO BASED LEARNING IN DEVELOPING PROFESSIONAL COMPETENCES OF SOCIAL STUDIES PRE SERVICE TEACHERS
(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİ GELİŞTİRMEDE SENARYO TEMELLİ ÖĞRENME )

Author : ÖZLEM BEKTAŞ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 1069-1125
    


Summary

The target of this study is to provide development in professional competences which will attach scenario based learning and theoretical subjects to real class practices for social studies pre service teachers. Here the “scenario based learning” is used for “vocational education”. In this content, the process of making students gain expected outcomes in a scenario frame which are determined by the pre service teachers is held on as a real problem. An action process, in which scenarios are made and practiced through social sciences outcomes that the real life is carried into the class, is tried to be evaluated. Problem based scenario type is used in research. The research is planned as an action research which is one of the qualitative research methods. Planning, action, observation and reflection circle of action research have lasted for ten weeks. There were 8 groups as 4 people in every group, totally 32 people in the research. 8 woman and 8 man, totally 16 pre services were interviewed at the end of research. Several observation notes, views, video recordings and evaluations were collected, they were analyzed with content analysis. According to the findings from the research, the pre service teachers took learning conditions, methods, physical conditions, music and visual arts, resources and skills into consideration in means of creating scenario content and process in practicing. They benefited from printed works, media, technology, literary works and source people. They were attentive to language, method, content and literary works in phraseology. Problems which are addressed while creating a content, are in cultural, political, legal, social and educational contexts.  Outcomes in scenarios were linked to educational, social, cultural and technological matters. It is determined that scenario based learning developed pre services in means of education, professional competence and skills in individual context; of pedagogic and art in professional context at the end of practice process. Some advises from pre services were determined to remove the gaps which appear as to practice scenario based learning in social sciences teaching more efficient.Keywords

Scenario based learning, social studies, pre service teachers, competence, skill.Abstract

Bu çalışmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarında senaryo temelli öğrenme ile teorik konuları gerçek sınıf uygulamalarına bağlayacak mesleki yeterliliklerde gelişme sağlamak amaçlanmıştır. Burada senaryo temelli öğrenme “mesleki eğitim amaçlı” kullanılmıştır. Bu bağlamda öğretmen adaylarının öğrencilerde ulaşılması beklenen kazanımların bir senaryo çerçevesinde kazandırılması süreci gerçek bir problem olarak ele alınmıştır. Gerçek dünyanın sınıfa taşındığı sosyal bilgiler kazanımlarına yönelik senaryoların hazırlandığı ve uygulandığı bir eylem süreci değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırmada problem temelli senaryo türü kullanılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması olarak planlanmıştır. Eylem araştırmasının planlama, eylem, gözlem ve yansıma döngüsü on hafta sürmüştür. Araştırmada 8 grup, her grupta 4 kişi olmak üzere 32 kişi yer almıştır. Araştırma sonunda 8 kadın 8 erkek toplam 16 aday ile görüşme yapılmıştır. Süreçte çeşitli gözlem notları, görüşler, video kayıtları ve değerlendirmeler toplanmış, içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgularda adaylar, senaryo içeriğini oluşturma ve uygulamada süreç bakımından; öğrenme durumları, yöntem, fiziksel koşullar, müzik ve görsel sanatlar, kaynaklar ve becerileri dikkate almıştır. Basılı eserler, medya, teknoloji, edebi ürünler ve kaynak kişilerden yararlanmıştır. Anlatım biçiminde dil, yöntem, içerik ve edebi ürünlere özen göstermiştir. İçerik oluşturulurken ele alınan problemler ise, kültürel, siyasal, hukuki, toplumsal ve eğitimsel bağlamdadır. Senaryolarda kazanım; eğitimsel, sosyal, kültürel ve teknolojik konularla ilişkilendirilmiştir. Uygulama süreci sonunda bireysel boyutta; eğitimsel, mesleki ve beceri; mesleki boyutta; pedagojik ve sanatsal açıdan adayları geliştirdiği tespit edilmiştir. Adayların deneyimlerinden senaryo temelli öğrenmenin sosyal bilgiler öğretiminde daha verimli uygulanabilmesi için ortaya çıkan boşlukların giderilmesine yönelik öneriler belirlenmiştir.Keywords

Senaryo temelli öğrenme, sosyal bilgiler, öğretmen adayları, yeterlilik, beceri.

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri