THE EFFECT OF SCHOOL EFFECTIVENESS ON THE INTENTION TO LEAVE A JOB IN SECONDARY SCHOOLS: THE ROLE OF DISTRIBUTED LEADERSHIP
(ORTAOKULLARDA OKUL ETKİLİLİĞİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNDE PAYLAŞILAN LİDERLİĞİN ARACILIK ROLÜ )

Author : Salih BİLDİRİCİ  , Gökçe ÖZDEMİR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 659-701
57    45


Summary

The aim of the research is to determine whether distributed leadership has an intermediacy role in the effect of school effectiveness on the intention to quit in secondary schools in line with the opinions of teachers. The research was carried out in relational survey model. The study group of consisted of 648 teachers working in Gaziantep in 2018-2019 academic year. The research data were collected using the School Effectiveness Scale, Distributed Leadership Scale and Dismissal Tendency Scale. Besides descriptive statistics, normality tests, correlation analysis and multiple regression analysis were used in the analysis of the data. As a result of the research, it was determined that there is a positive, high level and significant relationship between teachers' school effectiveness and distributed leadership perceptions. It was concluded that there is a negative, moderate and meaningful relationship between teachers' school effectiveness and distributed leadership perceptions and their intention to leave, and that distributed leadership has an intermediacy role. As a result, with this study, it was determined that the distributed leadership had an intermediacy role in the effect of school effectiveness on the intention to quit.From this aspect, it is thought that the study will make an important contribution to the literature and researchers in reducing the intention to quit in secondary schools.Keywords

School effectiveness, distributed leadership, ıntention to quit.Abstract

Araştırmanın amacı, öğretmen görüşleri doğrultusunda ortaokullarda okul etkililiğinin işten ayrılma niyeti üzerine etkisinde, paylaşılan liderliğin aracılık rolü olup olmadığını tespit etmektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi, 2018–2019 eğitim öğretim yılında Gaziantep ilinde görev yapan 648 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma verileri, Okul Etkililiği Ölçeği (OEÖ), Paylaşılan Liderlik Ölçeği (PLÖ) ve İşten Ayrılma Eğilimi (İAEÖ) Ölçekleri kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanı sıra normallik testleri, korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin okul etkililiği ile paylaşılan liderlik algıları arasında pozitif yönlü, yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin okul etkililiği ve paylaşılan liderlik algıları ile işten ayrılma niyetleri arasında ise negatif yönlü, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu ve paylaşılan liderliğin aracılık rolü olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak bu çalışma ile okul etkililiğinin, işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde paylaşılan liderliğin aracılık rolü olduğu tespit edilmiştir. Bu yönüyle çalışmanın alan yazına ve araştırmacılara ortaokullarda işten ayrılma niyetini azaltma hususunda önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords

Okul etkililiği, paylaşılan liderlik, işten ayrılma niyeti.