Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN INVESTIGATION OF FACTORS THAT CAUSED THE INDIVIDUALS’ INTEREST IN HISTORY AFTER THEIR HIGH SCHOOL EDUCATION
(TARİHE LİSE ÖĞRENİMİNDEN SONRA İLGİ DUYAN BİREYLERİN TARİHE İLGİ DUYMASINA VESİLE OLAN ETKENLERİN İNCELENMESİ )

Author : Osman OKUMUŞ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 2378-2422
    


Summary

The content of history course including the past causes obstacles or challenges while teaching history and developing positive attitudes towards the course if correct strategies are not followed. Considering education, this is an undesired situation. Moreover, history courses are occupied with human beings’ past, so people’s knowing their past while shaping their future has relatively great importance. This research aimed at studying the factors that led the individuals to like /be interested in history after high school education. Thus, the study offered the following opportunities to be detected: the study revealed the reasons/mistakes that led individuals not to like /be interested in history and thus making contribution to the literature in order not to repeat them and whether or not the factors that led individuals to like /get interested in history after high school education overlapped with the contemporary outcome processes. The research was carried out with qualitative research method and case study. The semi-structured interview developed by the researcher was administered to 12 people who volunteered to participate in the study in Turkey. The data obtained were analysed via descriptive analysis method. Therefore, the participants’ problems involved teaching history courses through traditional teacher-centred methods and as solutions, it was suggested that the popular sources which students are frequently exposed to should be included more in the learning process and student-centred methods should be used in history courses during the teaching of history. Especially, historical productions like historical films/dramas, documentaries, internet-assisted applications like social media and other opportunities offered by the technology were presented as suggestions during the processes of developing positive attitudes towards history and also for a better teaching of history.Keywords

History, loving history, problem in history teaching, effective history education.Abstract

Tarih derslerinin geçmişi konu alan içeriği doğru stratejiler izlenmediğinde dersin öğretilmesinde ve derse yönelik olumlu tutum geliştirilmesinde engeller çıkarmaktadır. Eğitim açısından bu istenmeyen bir durumdur. Ayrıca tarih dersleri de insanların geçmişi ile ilgili bir uğraş alanı olup insanların geleceğini şekillendirmesinde geçmişini bilmesi görece büyük öneme sahiptir. Bu araştırmada da tarihi lise öğreniminden sonra seven/ilgi duyan bireylerin lise öğreniminden sonra tarihi sevmesine/ilgi duymasına vesile olan etkenleri incelemek amaçlanmıştır. Bu şekilde çalışma katılımcıların tarihi sevmemesine/ilgi duymamasına yol açan nedenleri/hataları görüp, tekrarlanmaması adına alanyazına katkı sunma ve lise öğrenimlerinden sonra katılımcıların tarihi sevmesine/ilgi duymasına vesile olan etkenlerin çağdaş öğrenme süreçleriyle örtüşüp örtüşmediğini tespit etme fırsatı da sunmuştur. Araştırma nitel araştırma yaklaşımı ve durum araştırması deseni esas alınarak yürütülmüştür. Araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla Türkiye’de araştırmaya gönüllü katılmayı kabul eden 12 kişiyle görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Sonuç olarak, katılımcıların sorunlarının tarih derslerinin öğretmen merkezli geleneksel yöntemlerle işlenmesi, sorunun çözümü ise öğrencinin daha çok maruz kaldığı popüler kaynakların öğrenme süreçlerine daha çok dâhil edilmesi ve öğrenci merkezli yöntemlerin tarih derslerinde kullanılmasıdır. Özellikle tarihi film/dizi, belgesel gibi tarihsel yapımlar, sosyal medya gibi internet destekli uygulamalar ve teknolojinin sunduğu diğer olanaklar katılımcılar tarafından hem tarihe karşı olumlu tutum geliştirme sürecinde hem de iyi bir tarih öğretiminde tavsiye olarak sunulmuştur.Keywords

Tarih, tarih sevgisi, tarih öğretiminde sorunlar, etkili tarih öğretimi.

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri