WAR, REFUGEES AND SYRIANS THROUGH THE EYES OF SCHOOL OF PRINCIPALS: A METAPHOR ANALYSIS
(OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖZÜNDEN SAVAŞ, MÜLTECİ VE SURİYELİLER: METAFORİK BİR ANALİZ )

Author : Ersin YAĞAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10
Page : 1382-1436
152    159


Summary

This research aims to determine school administrators’ perceptions toward war, asylum seekers/refugees, and Syrians in Turkey through the mediation of metaphors. The research has been performed with 109 school principals working at various types of schools. An open-ended form was organized as the data collection tool, and the school principals were asked to complete the sentences “According to me, war is similar to … because …”, “According to me, asylum seekers/refugees are similar to … because …”, and “According to me, Syrians in Turkey are similar to … because …” The obtained data have been analyzed using the method of content analysis. As a research result, the school principals are seen to have produced 86 metaphors toward the phenomenon of war, 86 toward asylum seekers/refugees, and 83 toward Syrians in Turkey. Almost all principals stated their negativity by emphasizing the destructiveness of war. The school principals are seen to have featured asylum seekers/refugees being driven from their homeland and to approach them with more pity. The school principals are observed to also have formed similar metaphors toward asylum seekers/refugees on the issue of Syrians in Turkey. However, attention is drawn to the fact that one out of four school principals had derived negative metaphors toward Syrians. The study’s findings are discussed in light of the relevant literature and suggestions are found for further studies.Keywords

School principals, asylum seekers, refugees, Syrians in Turkey, metaphor analysisAbstract

Bu araştırmada, okul müdürlerinin savaş, sığınmacı/mülteci ve Türkiye’deki Suriyelilere yönelik algılarının metaforlar aracılığıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, farklı okul türlerinde görev yapan 109 okul müdürüyle gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak açık uçlu bir form düzenlenmiş ve okul müdürlerinden “Bana göre savaş … ya/ye benzer, çünkü … ” ; ” “Bana göre sığınmacı/göçmenler … ya/ye benzer, çünkü … ” ve “Bana göre Türkiye’deki Suriyeliler … ya/ye benzer, çünkü … ” cümlelerini tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda okul müdürlerinin, savaş olgusuna yönelik 86, sığınmacı/mültecilere yönelik 86 ve Türkiye’deki Suriyelilere yönelik 83 metafor ürettiği görülmüştür. Okul müdürlerinin tamamına yakını savaşın yıkıcılığına vurgu yaparak olumsuzluğunu belirtmiştir. Okul müdürlerinin sığınmacı/mültecilerin yurtlarından edilmişliklerini ön plana çıkardıkları ve onlara daha çok acıma duygusu ile yaklaştıkları görülmüştür. Okul müdürlerinin Türkiye’deki Suriyeliler konusunda da sığınmacı/mültecilere yönelik benzer metaforlar oluşturdukları gözlenmiştir. Ancak her 4 okul müdüründen 1’inin Suriyelilere yönelik olumsuz metaforlar türetmeleri dikkat çekicidir. Çalışmanın bulguları ilgili literatür ışığında tartışılmış ve daha ileri çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Okul müdürleri, sığınmacı, göçmen, Türkiye’deki Suriyeliler, metafor analizi