EXAMINING OF COMPETITIVE ANXIETY LEVELS AND ACHIEVEMENT GOALS OF FLATWATER KAYAKERS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
(DURGUNSU KANOCULARIN YARIŞMASAL KAYGI DÜZEYLERİ VE BAŞARI HEDEFLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ )

Author : Abdurrahman DEMIR  , Ali İlhan BARUT  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 1-24
56    67


Summary

The aim of the study is to examine competitive anxiety status and achievement goals of Turkish flatwater kayakers in terms of gender, being a national athlete, and being a medalist, and to determine whether there is a relationship between competitive anxiety levels and achievement goals. The research was carried out using the correlational research model. The sample of the research consists of flatwater kayakers participating in the 2019 Canoe Turkey Championship. 181 canoe athletes, 65 female and 116 male, with a mean age of 14.93 (Ss = 2.422) and 3.12 years (Ss = 2.219), voluntarily participated in the study. In the research, "Competitive State Anxiety Inventory-2(CSAI-2):" and" "2X2 Achievement Goals Questıonnaire For Sport-2X2 AGQ" were used. In the analysis of the data, pearson correlation test was used to compare the relationship between canoe athletes' achievement goals and state anxiety levels, independent sample t test in parametric distributions, Mann Whitney U test in non-parametric distributions, and kruskal wallis test was used in multiple groups. According to the results obtained, it was observed that the kayakers participating in the 2019 Turkey championship who experienced moderate cognitive anxiety and physical anxiety just before the competition, nevertheless, it was seen that their self-confidence was high. These results show that Turkish kayakers did not lose their self-confidence even though they experienced cognitive and physical condition anxiety on the competition day. However, it has been emerged that national kayakers have a sense of not being worse than other athletes. In addition, it was found that female athletes avoided more failure in competition than male athletes.Keywords

Flatwater kayakers, competitive anxiety, achievement goalsAbstract

Araştırmanın amacı, Türk durgunsu kano sporcularının yarışmasal kaygı durumları ve başarı hedeflerini cinsiyet, milli sporcu olma, madalya alma değişkenleri açısından karşılaştırmak ve yarışmasal kaygı durumları ile başarı hedefleri arasında ilişki olup olmadığını belirlemektir. Araştırma ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  Araştırmanın örneklemini, 2019 yılında Eskişehir ilinde düzenlenen durgunsu kano Türkiye şampiyonasına katılan durgunsu kano sporcuları oluşturmaktadır. Araştırmaya, yaş ortalaması 14,93 (Ss=2,422) kano yapma süresi ise 3.12 yıl (Ss=2,219) olan, 65 kız 116 erkek olmak üzere toplam 181 kano sporcusu yarış günü gönüllü olarak katılmıştır.   Araştırmada, ‘yarışmasal durumluk kaygı envanteri ve ‘sporda 2×2 başarı hedefleri envanteri’ kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, kano sporcularının başarı hedefleri ile durumsal kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek için pearson korelasyon testi, ikili grupların karşılaştırılmasında, parametrik dağılımlarda bağımsız örneklem t testi, non-parametrik dağılımlarda Mann Whitney U testi, üçlü gruplarda ise non-parametrik dağılımlarda kruskal wallis testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, durgunsu Türkiye şampiyonasına katılan Türk kano sporcularının, yarışmadan hemen önce orta düzeyde bilişsel kaygı ve bedensel kaygı yaşadıkları buna rağmen kendilerine güven duygularının ise yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar, kano sporcularının yarışma günü bilişsel ve bedensel olarak durumsal kaygı yaşamalarına rağmen kendilerine olan güvenlerini yitirmediklerini göstermektedir. Bununla birlikte, milli kano sporcularının diğer sporculardan daha kötü olmama duygusu taşıdıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca, kadın sporcuların erkek sporculara kıyasla yarışmada daha fazla başarısızlıktan kaçındıkları bulunmuştur.Keywords

Durgunsu kano, yarışmasal kaygı, başarı hedefi