MEDIATING ROLE OF SOCIAL INTELLIGENCE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERPERSONAL NEGATIVE PROBLEM SOLVING AND INTERPERSONAL RUMINATION IN UNIVERSITY STUDENTS
(ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KİŞİLERARASI OLUMSUZ PROBLEM ÇÖZME VE KİŞİLERARASI RUMİNASYON ARASINDAKİ İLİŞKİDE SOSYAL ZEKANIN ARACI ROLÜ )

Author : Tuncay Oral    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10
Page : 1347-1381
207    209


Summary

The aim of this study is to test the mediating role of social intelligence in the relationship between interpersonal negative problem solving and interpersonal rumination in university students. In the study, Interpersonal Problem Solving Inventory, Rumination about An Interpersonal Offense Scale, and Tromso Social Intelligence Scale were applied to 400 students (213 female and 187 male) studying in different faculties. The data were tested using Pearson moments multiplication correlation coefficient and structural equation model analysis. Research results have shown that social intelligence has a negative and meaningful relationship with interpersonal negative problem solving and interpersonal rumination. In addition, this study found a positive and meaningful relationship between interpersonal negative problem solving and interpersonal rumination. Furthermore, research results have shown that social intelligence has a full mediating role in the relationship between interpersonal negative problem solving and interpersonal rumination in university students ( ?^2/sd= 1.75, p < .001, RMSEA= .04, SRMR= .03, GFI= .98, AGFI= .96, IFI= .99, CFI= .99). In other words, the predictability of interpersonal negative problem solving of interpersonal rumination has been eliminated in the model of the structural equation by the inclusion of the mediatory variable which is social intelligence. This result has been discussed in light of theoretical and empirical data.Keywords

Social intelligence, interpersonal negative problem solving, interpersonal ruminationAbstract

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde kişilerarası olumsuz problem çözme ile kişilerarası ruminasyon arasındaki ilişkide sosyal zekanın aracı rolünü test etmektir. Araştırmada çeşitli fakültelerde öğrenim gören 400 üniversite öğrencisine (213 kız ve 187 erkek) Kişilerarası Problem Çözme Ölçeği, Kişilerarası Ruminasyon Ölçeği ve Tromso Sosyal Zeka Ölçeği uygulanmıştır. Veriler Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı ve yapısal eşitlik modeli analizleri kullanılarak test edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre sosyal zekanın kişilerarası olumsuz problem çözme ve kişilerarası ruminasyon ile negatif yönde ve anlamlı ilişkiye sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca, bu çalışmada kişilerarası olumsuz problem çözme ve kişilerarası ruminasyon arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Bu sonuçların yanı sıra bu çalışma üniversite öğrencilerinde kişilerarası olumsuz problem çözme ile kişilerarası ruminasyon arasındaki ilişkide sosyal zekanın tam aracı role sahip olduğunu göstermiştir ( ?^2/sd= 1.75, p < .001, RMSEA= .04, SRMR= .03, GFI= .98, AGFI= .96, IFI= .99, CFI= .99). Başka bir ifadeyle kişilerarası olumsuz problem çözmenin kişilerarası ruminasyonu yordayıcılığı, aracı değişken olan sosyal zekanın yapısal eşitlik modeline dâhil edilmesiyle ortadan kalkmıştır. Elde edilen bu sonuç kuramsal ve ampirik veriler ışığında tartışılmıştır.Keywords

Sosyal zeka, kişilerarası olumsuz problem çözme, kişilerarası ruminasyon