WHAT DO THE TEACHER EDUCATORS THINK ABOUT ACCREDITATION: A MIXED METHOD RESEARCH
(ÖĞRETMEN EĞİTİMCİLERİ AKREDİTASYON HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR? BİR KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI )

Author : SERAP NUR DUMAN  -  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10
Page : 1670-1703
185    167


Summary

In this research, it is aimed to determine teacher educators’ perceptions of accreditation and to reveal their opinions on accreditation in teacher education. The research was designed in a mixed-methods research and convergent parallel design. 177 teacher educators who were determined according to simple random sampling participated in the quantitative part of the research. 12 teacher educators who were determined through convenience sampling were included in the qualitative part. In order to collect quantitative data, Accreditation Perception Scale was used. Qualitative data were collected by using interview form. The analysis of the quantitative research data was carried out by SPSS analysis program. For the qualitative data analysis, descriptive analysis was used. Based on the findings obtained, quantitative and qualitative findings were presented. Considering quantitative findings, teacher educators’ perceptions of accreditation do not differ according to department, title and professional seniority. Based on qualitative findings, the opinions of teacher educators were collected under three subtitles. These are the purposes of accreditation in teacher education, the benefits of accreditation in teacher education and the evaluation of accreditation studies in teacher education. The purposes of accreditation in teacher education; enhancing the quality of education, transparency and accountability of education programs, increasing the competitiveness in education. The benefits of accreditation in teacher education are; ensuring continuous assessment of teacher education, increasing the mobility between programs, improving the recognition of institutions. For the evaluation of accreditation studies in teacher education; carrying out more researches on accreditation, organizing more trainings on accreditation and increasing cooperation with other institutions for the accreditation process. Findings were presented in tables based on the subproblems of the research and supported with direct quotations.Keywords

Accreditation, Teacher education, Teacher educator.Abstract

Bu araştırmada öğretmen eğitimcilerinin akreditasyona yönelik algılarını belirlemek ve öğretmen eğitiminde akreditasyona yönelik görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma karma araştırma modelinde ve yakınsayan paralel desende tasarlanmıştır. Araştırmanın nicel bölümünde basit seçkisiz örneklem ile oluşturulan 177 öğretmen eğitimcisi yer almıştır. Araştırmanın nitel bölümünde ise kolay ulaşılabilir örneklem ile oluşturulan 12 öğretmen eğitimcisi yer almıştır. Nicel veriler Akreditasyon Algısı Ölçeği ile, nitel veriler görüşme formu ile toplanmıştır. Nicel verilerin analizi SPSS programı ile gerçekleştirilmiştir. Nitel verilerin analizinde betimsel analizden yararlanılmıştır. Elde edilen verilere bağlı olarak nicel ve nitel bulgular sunulmuştur. Nicel bulgulara göre, öğretmen eğitimcilerinin akreditasyon algısının bölüm, unvan ve mesleki kıdeme göre farklılık göstermediği belirlenmiştir. Nitel bulgulara göre, öğretmen eğitimcilerinin görüşleri üç başlık altında toplanmıştır. Bunlar; öğretmen eğitiminde akreditasyonun amaçları, öğretmen eğitiminde akreditasyonun yararları ve öğretmen eğitiminde akreditasyon çalışmalarının değerlendirilmesidir. Öğretmen eğitiminde akreditasyonun amaçları; eğitimin kalitesini artırma, programların şeffaf ve hesap verebilir olması, eğitimde rekabeti artırma olarak belilenmiştir. Öğretmen eğitiminde akreditasyonun yararları ise; öğretmen eğitiminin sürekli değerlendirilmesini sağlama, programlar arası hareketliliği artırma, kurumların tanınırlığını artırmadır. Öğretmen eğitiminde akreditasyon çalışmalarının değerlendirilmesine yönelik de; akreditasyon hakkında daha fazla araştırma yapılması, akreditasyon hakkında daha fazla eğitim düzenlenmesi, akreditasyon sürecine yönelik diğer kurumlarla işbirliğinin artırılması ifade edilmiştir. Bulgular araştırmanın alt problemlerine bağlı olarak tablolar halinde sunulmuş ve alıntılarla desteklenmiştir.Keywords

Akreditasyon, Öğretmen eğitimi, Öğretmen eğitimcisi.