(DO) SPOKEN WORDS FLY AND WRITTEN WORDS REMAIN (?) AN ANALYSIS ON THE IMPACTS OF USING WRITING-TO-LEARN ACTIVITIES IN THE SOCIAL STUDIES CLASS ON COGNITIVE LEARNING AND STUDENTS’ VIEWS
(SÖZ UÇAR, YAZI KALIR (MI)? SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN BİLİŞSEL ÖĞRENMELERE ETKİSİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE YANSIMASI )

Author : Fatih KAYAALP  , Ufuk ŞİMŞEK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10
Page : 1242-1314
189    191


Summary

This study aims to examine the impacts of writing-to-learn activities used for social studies teaching on the academic achievement of secondary school students by reporting student views. Using the mixed methods design, the study included 99 6th graders (experimental group n = 32, control group 1 n = 33, control group 2 n = 34) in three different classes of the same school. During the testing, the experimental group was given multiple writing-to-learn activities (i.e. writing a diary, a story, a letter, a fairy tale, and preparing a crossword puzzle), while the control groups were taught through the practices indicated by the current curriculum. In order to determine the impact of writing to learn activities on students ' cognitive learning, the researcher-developed academic achievement test together with a semi-structured interview form reflecting student views on writing to learn activities was used as a data collection tool. The quantitative data were analyzed by descriptive and predictive statistics, while the qualitative data were analyzed by content analysis. The academic achievement of the experimental group was higher than that of the control groups. The experimental group stated that writing-to-learn activities were quite effective on learning since the activities were interesting, intriguing, and entertaining. Writing-to-learn activities can be used to provide students with knowledge and skills concerning the social studies course, contributing to academic achievement.Keywords

Social studies, writing-to-learn, academic achievementAbstract

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin ortaokul öğrencilerin akademik başarı düzeyine etkisini incelemek, öğrenme amaçlı yazma etkinlikleri hakkında öğrenci görüşlerini ortaya koymaktır. Bu çalışmada karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma aynı okulun üç farklı şubesinde öğrenim gören 99 ortaokul 6. sınıf öğrencisinin (deney grubu n=32, kontrol grubu 1 n= 33, kontrol grubu 2 n=34) katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Uygulama aşamasında deney grubunda çoklu öğrenme amaçlı yazma etkinliklerine (günlük, hikaye, mektup, masal, bulmaca) yer verilirken kontrol grubunda mevcut programın öngördüğü şekilde uygulama yapılmıştır. Çalışmada öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin öğrencilerin bilişsel öğrenmelerine etkisini belirmek için araştırmacı tarafından geliştirilen akademik başarı testi birlikte öğrenme amaçlı yazma etkinlikleri hakkında öğrenci görüşlerini yansıtan yarı yapılandırılmış görüşme formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verileri betimsel ve kestirimsel istatistik olarak analiz edilirken, nitel veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Uygulama sonucunda öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin kullanıldığı deney grubu öğrencilerin akademik başarı düzeyinin mevcut programın uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinden daha yüksek olduğu görülmüştür. Deney grubu öğrencileri, öğrenme amaçlı yazma etkinliklerin öğrenmeleri üzerinde oldukça etkili olduğunu belirtmişlerdir. Yine uygulama sürecinde kullanılan öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin deney grubu öğrencileri tarafından ilgi çekici, merak uyandırıcı, eğlenceli olduğu ifade edilmiştir. Öğrencilerin akademik başarılarına olumlu katkı sağlayan öğrenme amaçlı yazma etkinlikleri, sosyal bilgiler dersine ait bilgi ve becerilerin kazandırılmasında çok yönlü kullanılabilir.Keywords

Sosyal bilgiler, öğrenme amaçlı yazma, akademik başarı