Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A PRACTICE FOR DISADVANTAGED STUDENTS IN TURKEY: THE PRIMARY SCHOOL EDUCATION PROGRAM (PSEP)
(TÜRKİYE’DE DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA: İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMI (İYEP) )

Author : Fatih BOZBAYINDIR  , Mevlüt KARA, Sedat ALEV  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 2132-2185
    


Summary

The present study aimed to determine the opinions of teachers about the Primary School Education Program (PSEP). The phenomenological model, one of the qualitative research methods, was used in the study. The study group consisted of 38 teachers working in the Primary School Education Program in Nizip district of Gaziantep province in the academic year of 2018-2019. A semi-structured interview form was used as a data collection instrument. The research data were analysed through content analysis method. According to the obtained findings, the Primary School Education Program had several contributions for students, teachers, and parents. It was concluded that the PSEP contributed to reducing disadvantages and the academic differences within the classroom and ensuring parent satisfaction. It was found that there were problems concerning students, teachers, parents, and legislation and the functioning of the Primary School Education Program. The teachers listed their suggestions for the solution of the problems experienced in the Primary School Education Program such as maintaining attendance during the program, improving teacher wages, providing parent cooperation during the program, prolonging the program throughout the academic year, and providing materials and resources for the program. It was pointed out that there should be a collaboration with parents, regular feedback to parents, and the organization and diversification of the books for the program based on the student level during the implementation of the program. It was necessary to determine and provide the materials for more effective and efficient lessons within the scope of the program.Keywords

Primary school, Disadvantaged students, The primary school education program (PSEP), Teacher.Abstract

Bu araştırmada, öğretmenlerin İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Gaziantep ili Nizip ilçesinde, İlkokullarda Yetiştirme Programında görev yapan 38 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, İlkokullarda Yetiştirme Programı’nın öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik katkıları vardır. İYEP’in dezavantaj oluşturan durumları ve sınıftaki seviye farklılıklarını azaltmada ve veli memnuniyetini sağlamaya yönelik katkıları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada İlkokullarda Yetiştirme Programı’nın işleyiş sürecinde öğrenci, öğretmen, veli ve mevzuat ve işleyiş süreci ile ilgili sorunlar yaşandığı bulgusuna ulaşılmıştır. Öğretmenler, İlkokullarda Yetiştirme Programında yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak; programa devam sağlama, öğretmen ücretlerinin iyileştirilmesi, program sürecinde veli iş birliği sağlama, programı ders yılının tamamına yayma ve programa materyal ve kaynak sağlama şeklinde görüş belirtmişlerdir. Programın uygulama sürecinde veliler ile iş birliği yapılması, velilere düzenli aralıklarla geri bildirimlerde bulunulması, program için hazırlanan kitapların öğrenci seviyesine göre düzenlenmesi ve çeşitlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Program kapsamında derslerin daha etkili ve verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan materyallerin belirlenerek temin edilmesi gerekmektedir.Keywords

İlkokul, Dezavantajlı öğrenciler, İlkokullarda yetiştirme programı (İYEP), Öğretmen.

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri