ANALYSIS OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN INTRINSIC MOTIVATION, SELF-EFFICACY FOR TEACHING, ATTITUDE TOWARDS THE TEACHING PROFESSION AND PUPIL CONTROL IDEOLOGIES
(İÇSEL MOTİVASYON, ÖĞRETMENLİK ÖZ YETERLİK, ÖĞRETMENLİĞE YÖNELİK TUTUM VE ÖĞRENCİ KONTROL İDEOLOJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ )

Author : Servet ATİK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10
Page : 1315-1346
225    167


Summary

The aim of this study was to examine the relationships between the intrinsic motivations for the pedagogical formation program, the perceptions of self-efficacy for teaching, the attitudes towards the teaching profession and the pupil control ideologies of the pedagogical formation teacher candidates. The research was conducted with 366 teacher candidates in a pedagogical formation program in the 2018-2019 academic year at a state university in Eastern Turkey. A data collection form composed of five parts was used in the research. The first part of the data collection tool consisted of personal information, the second part consisted of “The Scale of Pedagogical Formation Motivation”, the third part consisted of “The Scale of Self-efficacy for Teaching”, the fourth part consisted of “The Scale of Attitude towards Teaching Profession” and the fifth part consisted of “The Scale of Pupil Control Ideologies”. Data were gathered and analyzed with structural equation modeling. Five hypotheses were developed based on the theoretical framework within the context of the research and these hypotheses were accepted as a result of the analyses. It has been determined that there are direct and indirect relationships between the intrinsic motivations for the pedagogical formation program, the perceptions of self-efficacy for teaching, the attitudes towards the teaching profession and the pupil control ideologies of the pedagogical formation teacher candidates. Teacher candidates’ intrinsic motivations for the pedagogical formation program, perceptions of self-efficacy for teaching and attitudes towards the teaching profession altogether explain approximately 50% of the variance in the pupil control ideologies.Keywords

Teacher candidates, intrinsic motivation, self-efficacy for teaching, attitude towards the teaching profession, pupil control ideologies.Abstract

Bu araştırmanın amacı, pedagojik formasyon öğrencilerinin formasyona yönelik içsel motivasyonları, öğretmenlik öz yeterlik algıları, öğretmenliğe yönelik tutumları ve öğrenci kontrol ideolojileri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırma Türkiye’nin doğusunda bulunan bir devlet üniversitesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında pedagojik formasyon eğitimi alan 366 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada beş bölümden oluşan bir veri toplama formu kullanılmıştır. Veri toplama aracının birinci bölümü kişisel bilgilerden, ikinci bölümü “Formasyon Motivasyon Ölçeği”nden, üçüncü bölümü “Öğretmen Öz-Yeterlik Ölçeği”nden, dördüncü bölümü “Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği”nden, beşinci bölümü ise “Öğrenci Kontrol İdeolojileri Ölçeği”nden oluşmaktadır. Elde edilen veriler yapısal eşitlik modellemesi ile analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında kuramsal bilgilere dayalı olarak beş hipotez geliştirilmiş ve bu hipotezler yapılan analizler sonucunda kabul edilmiştir. Araştırma ile pedagojik formasyon öğrencilerinin formasyona yönelik içsel motivasyonları, öğretmenlik öz yeterlik algıları, öğretmenliğe yönelik tutumları ve öğrenci kontrol ideolojileri arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkilerin olduğu belirlenmiştir. Pedagojik formasyon öğrencilerinin formasyona yönelik içsel motivasyonları, öğretmenlik öz yeterlik algıları ve öğretmenliğe yönelik tutum değişkenleri birlikte öğrenci kontrol ideolojilerindeki varyansın yaklaşık %50’sini açıklamaktadır.Keywords

Öğretmen adayları, içsel motivasyon, öğretmenlik öz yeterlik, öğretmenliğe yönelik tutum, öğrenci kontrol ideolojileri.