PRESERVICE CLASSROOM TEACHERS OPINIONS ON MICRO TEACHING IN LIFE SCIENCES TEACHING
(SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE MİKRO ÖĞRETİM YAPILMASIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ )

Author : Erhan YAYLAK  , Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK, Talip ÖZTÜRK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10
Page : 1749-1802
149    310


Summary

Based on the phrase “teacher training programs will be organized to be implementation dominant with original configuration” in the 2023 vision for education, the importance of the most dominant method used for implementation at the point of teacher training of “micro-teaching ” is increasing every day. An effective teacher training application from past to the present, micro-teaching provides the opportunity to develop the teaching abilities of preservice teachers during training. This study investigated the opinions of preservice teachers in 3rd year in a state university in Turkey about micro-teaching implementations. The research was completed with the phenomenology pattern from the qualitative research method. The study group for the research comprised 53 preservice teachers attending a Faculty of Education, Department of Class Teaching in the 2018-2019 educational year receiving third-year education, and registered for the “Life Science Teaching” class. The data collection tool was a “Life Science Teaching Lesson Micro-teaching Self-Assessment Form” comprising 7 open-ended questions. Research data were analyzed using content analysis. Texts were read carefully in the data coding stage and analyzed with the MaxQDA 2020 qualitative data analysis program. According to some results, participants stated that they implemented the plans they made, planned good lessons and were adequate in relation to planning but could have planned better, could not complete what was planned due to excitement, failed at time management, and experienced problems due to reasons such as insufficient material, low motivation, stress, and forgetfulness. Participants found micro-teaching had very strong aspects but also some weak aspects, constructive criticism from lecture staff was very positive, the micro-teaching implementation contributed to professional development, professional experience, and pedagogy of life science teaching and this ensured active participation and the opportunity to observe their inadequacies.Keywords

Life science teaching, Micro-teaching practice, Preservice teachersAbstract

2023 eğitim vizyonunda belirtilen “öğretmen yetiştirme programları özgün bir yapılanmayla uygulama ağırlıklı düzenlenecektir” düsturundan hareketle öğretmen yetiştirme noktasında belki de uygulamanın en ağırlıklı olduğu yöntem olarak “mikro öğretim” önemini her geçen gün artırmaktadır. Geçmişten günümüze etkili bir öğretmen yetiştirme uygulaması olan mikro öğretim, hizmet-öncesi eğitimde öğretmen adaylarına öğretim yeterliklerini geliştirme fırsatı verir. Bu çalışmada ülkemizdeki bir devlet üniversitesinin 3. sınıfında okuyan öğretmen adaylarının mikro öğretim uygulaması ile ilgili görüşleri incelemiştir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 akademik yılında, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, üçüncü sınıfında eğitim görmekte olan ve “Hayat Bilgisi Öğretimi” dersine kayıt yaptırmış 53 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı, 7 açık-uçlu sorudan oluşan “Hayat Bilgisi Öğretimi Dersi Mikro Öğretim Öz-Değerlendirme Formu” dur. Araştırmanın verileri, içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin kodlanması aşamasında metinler dikkatle okunarak, MaxQDA 2020 nitel veri analizi programında çözümlenmiştir. Elde edilen bazı sonuçlara göre katılımcılar; yaptıkları planları uyguladıklarını, dersi iyi planladıklarını ve planlama konusunda yeterli olduklarını ancak daha iyi planlamanın da yapılabileceğini, planladıklarını gerçekleştiremeyenlerin heyecanlı olması, zaman yönetiminde başarısız olması, materyal yetersizliği, motivasyon düşüklüğü, stres ve unutma gibi nedenlerden dolayı sorun yaşadıklarını, mikro öğretimin çok güçlü yanları olduğunu, buna karşın zayıf yönlerinin bulunduğunu, öğretim üyesinin yapıcı değerlendirmesini çok olumlu bulduklarını, mikro öğretim uygulamasının Hayat Bilgisi Öğretiminde mesleki gelişim, mesleki deneyim ve pedagojik katkılarının olduğunu ve bu şekilde aktif katılım sağlama ve eksiklikleri görme imkânı yakaladıklarını ifade etmişlerdir.Keywords

Hayat bilgisi öğretimi, Mikro öğretim Uygulaması, Öğretmen adayı