FOURTH-GRADERS’ PERCEPTIONS OF LOVE VALUE
(İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SEVGİ DEĞERİNE YÖNELİK ALGILARI )

Author : SEHER YARAR KAPTAN  , Aynur KILIÇ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10
Page : 1588-1639
115    114


Summary

This research was carried out to discover perceptions of fourth-grade pupils regarding love value among human values. It is a descriptive case study designed as a multi-method qualitative study. The study group consisted of 478 students attending the fourth grade of primary school. Data were collected by using three different materials as “Personal Information Form”, “Practical Work on Love Value” and “Semi-Structured Interview Form”. It was found out that the participants made pictures about love as a value in relation to 19 distinct sub-themes. It means that the students’ perceptions of love value were diversified. The main finding was that they tried to paint about love for friends the most. But conversely; it was shocking that love for Atatürk, love for school and love for books were the three least shown ideas in the students’ illustrations. Apart from these, the students used a large number of colours in their paintings. Of the data collection instruments, the interviews particularly revealed that the students could describe love in a large framework by using various concepts and they held the perception that love is often felt for those in proximity. They reported implementation of activities related to love value mostly in the context of Turkish Language, Social Studies, Painting/Visual Arts and Human Rights lessons in school. As for where to teach love value, most of the participants said that love can be taught everywhere. For the future, we suggest more research into perceptions of teachers, school administrators and parents regarding love value by using similar methods. In view of the fact that behaviours acquired at young ages turn more permanent, education of love value should be planned starting from pre-school years and works should be undertaken for direct teaching of this value so that students can build a sound understanding of love.Keywords

Value Education, Primary Fourth-Grade Students, Love ValueAbstract

Bu araştırmada, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin sevgi değerine yönelik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, çok yöntemli nitel çalışma olarak desenlenmiş betimsel özel durum çalışmasıdır. Çalışma grubu, 478 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak; “Kişisel Bilgi Formu”, “Sevgi Değerine Yönelik Uygulama Çalışması” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin sevgi değeri ile ilgili 19 farklı alt boyutta resim yaptığı belirlenmiştir. Bu durumda öğrencilerin sevgi değerine yönelik algılarının çeşitlilik gösterdiği anlaşılmıştır. Öğrenciler sevgi ile ilgili resimlerinde daha çok arkadaş sevgisine yer vermişlerdir. Bunun yanında öğrencilerin resimlerinde en az Atatürk sevgisi, okul sevgisi ve kitap sevgisine yer vermiş olmaları dikkat çekmiştir. Öğrenciler resimlerinde çok sayıda renk kullanmışlardır. Öğrencilerle yapılan görüşmelerden elde edilen sonuçlarda dördüncü sınıf öğrencilerinin sevgiyi çeşitli kavramlarla ve geniş bir çerçevede tanımlayabildikleri, öğrencilerin daha çok yakında bulunan kişilere sevgi duyulacağı yönünde bir algısının olduğu görülmüştür. Öğrenciler sevgi değerine yönelik etkinlikleri çoğunlukla Türkçe, Sosyal bilgiler, Resim/görsel sanatlar ve İnsan hakları dersinde yaptıkları yönünde görüş bildirmişlerdir. Öğrenciler sevgi değerinin nerede öğretilmesi gerektiğine yönelik görüşlerinde ise çoğunlukla her yerde öğretilmesi gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. Öğretmenlerin, idarecilerin ve velilerin de sevgi değeri algıları benzer yöntemlerle araştırılmalıdır. Küçük yaşlarda kazanılan davranışların daha kalıcı olduğu düşünüldüğünde sevgi değeri eğitiminin okul öncesi dönemleri de kapsayacak şekilde planlanarak bu değerin doğrudan kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı ve öğrencilerde doğru sevgi anlayışı oluşturulmalıdır.Keywords

Değer Eğitimi, İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencileri, Sevgi Değeri