INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL CANDIDATES’ VIEWS ON BIODIVERSITY
(İLKOKUL ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOÇEŞİTLİLİK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ )

Author : Alper Murat ÖZDEMİR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10
Page : 1145-1165
118    121


Summary

Students' knowledge of environmental issues and biodiversity will affect their perspectives on the environment. The concrete steps to become a conscious individual will play an important role. In order to gain this awareness, students should be educated from the elementary school years. Therefore, primary school teachers have a big duty. The aim of the study is to determine the opinions of primary school teacher candidates about biodiversity. For this purpose, Attitudes and Thoughts on Decreasing Biodiversity Scale developed by Soysal (2012) was used in the study conducted according to quantitative research model. The scale was applied to a total of 319 primary school teachers of 1st, 2nd, 3rd and 4th grades in the provinces of Nevşehir and Kırşehir. SPSS 22 software was used to analyse the data. With the analysis of the obtained data, it was concluded that the attitudes of the prospective teachers did not show a significant difference in terms of school, age and class, but showed a significant difference in terms of gender. The views of primary school teacher candidates in terms of various variables. The results yielded a significant difference with regard to gender variable. The views of female teacher candidates are higher than male teacher candidates. In line with the obtained results, it is suggested that the curriculum for undergraduate students be arranged in a way that enables them to have positive attitudes towards biodiversity and to have knowledge about biodiversity. In addition, activities that will enable teachers to enrich their lessons can be organized both in the curriculum and in-class applications in order to raise awareness about biodiversity starting from basic education.Keywords

Primary school teaching, biodiversity, science education.Abstract

Öğrencilerin çevre sorunları, biyoçeşitlilik gibi konuları bilmeleri, onların çevreye olan bakış açılarını etkileyecektir. Bilinçli bir birey haline gelmeleri için atılacak somut adımlar önemli bir rol oynayacaktır. Bu bilinci kazanmak için öğrenciler ilkokul yıllarından itibaren yetiştirilmelidir. Bu nedenle ilkokul öğretmenlerine büyük bir görev düşmektedir. Araştırmanın amacı ilkokul öğretmen adaylarının biyoçeşitlilik ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda nicel araştırma modeline göre yürütülen çalışmada Soysal (2012) tarafından geliştirilen “Biyoçeşitliliğin Azalması ile İlgili Tutum ve Düşünceler Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek Nevşehir ve Kırşehir’de öğrenim görmekte olan 1., 2., 3. ve 4., sınıf düzeylerinden oluşan toplam 319 öğretmen adayına uygulanmıştır. Verilerin analizi için SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analiz edilmesi ile öğretmen adaylarının tutumlarının okul, yaş ve sınıf değişkeni açısından anlamlı farklılık göstermezken cinsiyet değişkeni açısında anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının biyoçeşitliliğe yönelik tutumları farklı değişkenler açısından incelenmiş öğretmen adaylarının biyoçeşitliliğe yönelik tutumları cinsiyet açısından karşılaştırıldığında anlamlı farklılık görülmüştür. Erkek öğretmen adaylarının biyoçeşitliliğe yönelik tutumlarının kız öğretmen adaylarından daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, lisans öğrencilerine yönelik öğretim programları; bireylere çevre bilinci kazandıracak, çevreye karşı olumlu tutum geliştirebilecek ve biyoçeşitliliğe yönelik bilgi sahibi olabilecekleri şekilde düzenlenmesi önerilmektedir. Ayrıca özellikle temel eğitimden başlayarak biyoçeşitlilik ile ilgili farkındalık oluşturmak için gerek öğretim programlarında, gerekse ders içi uygulamalar ile öğretmenlerin derslerini zenginleştirmesini sağlatacak etkinlikler düzenlenebilir.Keywords

Sınıf Öğretmenliği, Biyoçeşitlilik, Fen Eğitimi