Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PERCEPTIONS OF GIFTED AND TALENTED STUDENTS’ ABOUT THEIR PROJECT PERFORMANCE AND CREATIVE THINKING
(ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROJE PERFORMANSLARI VE YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ )

Author : Fazilet Karakuş  , Halil BOLAT  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10
Page : 1472-1509
    


Summary

This study aimed to investigate perceptions of gifted and talented students about their project performance and creative thinking skills in social studies. The study was conducted according to the expansion approach of mixed-methods research design to improve the scope or depth of the study by using quantitative and qualitative data together. The study group consisted of students who participated in a support program at Science and Art Center in one of our southern provinces in 2017-2018. A purposive sampling method was employed when determining the study group. The project performance of students in quantitative phase of the study was determined using the “Social Studies Project Performance Evaluation Form”, while the way they incorporated their creative thinking skills during the project was determined through interviews in qualitative phase. According to quantitative results of the study, students well performed in determining the purpose and hypotheses of the project but poorly performed in supporting the findings and conclusions with pictures, tables, graphics, figures, and determining references. According to the qualitative results, students experienced producing numerous ideas, identifying problems concerning different disciplines, and coming up with various ideas in their projects. In problem identification stage, they had mental experiences on creating clear ideas, producing ideas on familiar and loved topics, producing new ideas from suggestions, getting inspired by their lives, approaching a problem from different perspectives and limiting the problem idea when it sounds far-reaching.Keywords

Gifted and talented students, project approach, creative thinking skillsAbstract

Araştırmanın amacı üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde proje performansları ve yaratıcı düşünme becerilerine ilişkin algılarının incelenmesidir. Araştırmada nicel ve nitel veriler birlikte kullanılarak genişletme ve derinleştirme amacıyla karma yöntemin gerekçelerinden genişletme yaklaşımına dayalı olarak iç içe desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 yılında ülkemizin güney illerinden birinde bulunan Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki destek programında yer alan öğrenciler oluşturmuştur. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın nicel aşamasında öğrencilerin proje performansları “Sosyal Bilgiler Proje Performansını Değerlendirme Formu” ile, nitel aşamasında proje sürecinde öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini nasıl işlettikleri görüşme yoluyla belirlenmiştir. Araştırmanın nicel sonuçlarına göre, öğrenciler projenin amacını belirleme ve hipotez oluşturmaya ilişkin yüksek performans sergilemişlerdir. Bulgu ve sonuçların fotoğraf, tablo, grafik, şekil vb. ile desteklenmesi ve kaynakçanın belirtilmesine ilişkin düşük performans sergilemişlerdir. Nitel sonuçlara göre, proje çalışmalarında öğrenciler çok sayıda fikir üretme, farklı disiplinlerle ilgili problem belirleme ve çeşitli fikirler üretme deneyimleri yaşamışlardır. Problem belirleme aşamasında net fikirler oluşturma, bildikleri ya da sevdikleri konularda fikir üretme, önerilerden yeni fikir üretme, yaşamından esinlenme, farklı görüş açılarından yaklaşma ve problem fikrinin kapsamlı gelmesinden dolayı sınırlamaya ilişkin zihinsel deneyimler yaşamışlardır. Öğrenciler problem çözümüne birkaç açıdan ya da farklı disiplinlerden yaklaşarak problemi geliştirmişlerdir.Keywords

Üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler, proje yaklaşımı, yaratıcı düşünme becerisi

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri