ADAPTION OF THE SPECTATOR-BASED SPORTS TEAM REPUTATION INTO TURKISH: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
(SEYİRCİ TABANLI SPOR TAKIMI İTİBARI ÖLÇEĞİNİN (STSTİÖ) TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI )

Author : sultan yavuz eroğlu  , Erdem EROĞLU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10
Page : 1704-1721
149    184


Summary

This study seeks to adapt to the spectator-based sports team reputation scale (SSTR), developed by Wonseok et al. (2015), into Turkish. This study was conducted on a total of 840 spectators, 271 (32.3%) of whom were female and 569 (67.7%) were male from different provinces. The construct validity of the scale was tested by Confirmatory Factor Analysis (CFA) and criterion validity was examined. The model was found to be significant for the study group and produced goodness of fit. The overall reliability coefficient of the scale was found as Cronbach Alpha = 0.910. The reliability coefficients of the sub-dimensions were found to be high. The spectators were divided into lower 27% and upper 27% groups according to the spectator-based sports team reputation scores and a significant difference was tested. As a result of the analysis, the SSTR scores of the upper 27% group were higher than the SSTR scores of the lower 27% group (p <0.05). Following an interpretation and discussion of the findings, it was determined that the scale is distinctive on the new sample. As a result, it can be said that the structure of the SSTR scale is a valid and reliable measurement tool suitable for Turkish culture.Keywords

Sports Team, Reputation, Spectator, TrustAbstract

Bu çalışmada spor seyircilerinin spor takımı itibarlarını ölçmek amacıyla Wonseok ve ark. tarafından (2015) geliştirilen seyirci tabanlı spor takımı itibarı ölçeğini Türkçeye uyarlamaktır. Bu çalışma farklı illerdeki 271'i (%32,3) kadın, 569'u (%67,7) erkek olmak üzere toplamda 840 taraftar üzerinde yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği Doğrulayıcı Faktör Analizi ile (DFA) sınanmış bunun yanında ölçüt geçerliği incelenmiştir. Çalışma grubu için modelin anlamlı olduğu ve iyi uyum değerleri ürettiği görülmüştür. Ölçeğin genel güvenirlik katsayısı Crombach Alpha= 0,910 olarak bulunmuştur. Alt boyutlara ilişkin güvenirlik katsayıları yüksek bulunmuştur. Taraftarlar seyirci tabanlı spor takımı itibarı puanlarına göre alt%27 ve üst%27 gruplarına ayrılarak anlamlı farklılık test edilmiştir. Analiz sonucunda Üst %27 grubunun seyirci tabanlı spor takımı itibarı puanları alt %27 grubunun seyirci tabanlı spor takımı itibarı genel puanlarından yüksek bulunmuştur (p<0,05). Çalışmadan elde edilen bulgular yorumlanarak tartışılmış ve bulgulara göre ölçeğin yeni örneklem üzerinde de ayırt edici olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak STSTİÖ ölçeğinin yapısının Türk kültürüne uygun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.Keywords

Spor Takımı, İtibar, Seyirci, Güven