EFFECTS OF TEACHER ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION ON EMOTIONAL LABOR
(ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN DUYGUSAL EMEK ÜZERİNDEKI ETKİSİNİN İNCELENMESİ )

Author : Esra TÖRE  , Azbiye Nur EREL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10
Page : 1722-1748
167    179


Summary

The aim of this study is to examine the effect of organizational identification on emotional labor. In the study, the relational screening model one of the quantitative research methods was used. The sample of the study consists of 392 teachers, 114 male and 278 female, “Organizational Identification Scale” by Mael and Ashforth (1992) and “Emotional Labor Scale” by Basım and Begenirbas (2012) were used as the data collection tools. Emotional Labor Scale has three dimensions as surface acting, deep acting, and genuine emotions. The data were tested using Pearson moments multiplication correlation coefficient, regression, T-test, one-way analysis of variance (ANOVA). As a result of the research; it was found that organizational identification has a positive effect on emotional labor and its sub-dimensions. Additionally, there is a positive and low relation between organizational identification and emotional labor and its sub-dimensions. Results of the study suggest that deep acting sub-dimension of emotional labor has the strongest relation with organizational identification. In addition to, it was found that organizational identification levels of the teachers vary significantly according to marital status, age and the time period of working at the same institution and emotional labor levels of teachers vary according to gender. It was concluded that the level of genuine emotions of the teachers working at private institutions are higher when compared to the teachers working at government institutions.Keywords

Organizational identification, emotional labor, teacher.Abstract

Bu çalışmanın amacı örgütsel özdeşleşmenin duygusal emek üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 114 erkek, 278 kadın öğretmen olmak üzere toplam 392 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Mael ve Ashforth (1992)’un “Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği” ve Basım ve Beğenirbaş (2012)’ın “Duygusal Emek Ölçeği” kullanılmıştır. Duygusal Emek Ölçeği yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma ve doğal davranış olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırma verileri t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), korelasyon analizi, regresyon analizi kullanılarak test edilmiştir. Araştırma sonucunda; örgütsel özdeşleşmenin duygusal emek ve alt boyutları üzerinde pozitif yönlü bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Örgütsel özdeşleşme ile duygusal emek ve alt boyutları arasında pozitif yönlü düşük bir ilişki bulunmuştur. Örgütsel özdeşleşme ile en güçlü ilişkiye sahip olan alt boyut derinden rol yapmadır. Öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme düzeyleri medeni durumları, yaşları ve aynı kurumda çalışma sürelerine göre anlamlı şekilde farklılaşırken; öğretmenlerin duygusal emek düzeyleri cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Özel kurumda çalışan öğretmenlerin doğal davranış düzeyleri devlet kurumunda çalışanlara göre daha yüksektir.Keywords

Örgütsel özdeşleşme, duygusal emek, öğretmen.