TURKISH LANGUAGE AND ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS' PARTICIPATION AND PERSPECTIVES IN SCIENTIFIC RESEARCH: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS
(TÜRKÇE VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA KATILIM VE BAKIŞLARI: ELEŞTİREL BİR SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ )

Author : tahir gür  , İbrahim Coşkun  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10
Page : 1835-1861
110    102


Summary

In this study, the research activities and the participation of the elementary school and Turkish language teachers to important researches in terms of their professional development and their perspectives on these issues were examined. First, in order to determine the participation of teachers in academic studies over the last decade 150 academic studies in the field of Turkish language and elementary school teaching in each, made in Turkey, were examined according to the participation of the teachers. Later, interviews were done with 14 teachers using an in-depth semi-structured interview form. After the transcription of the interviews, the data were analyzed and reported by critical discourse analysis. In the study, it was observed that teachers' participation in the research decreased relatively; It has been concluded that there is inequality in access to research and postgraduate education, and the returns to participation are low. Suggestions have been made to universities, ministries, and researchers to identify and remove barriers to conducting research with teachers.Keywords

Turkish teacher, elementary school teacher, critical discourse analysis, research participation, professional developmentAbstract

Bu çalışmada sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin mesleki gelişimleri açısından önemli araştırma yapma ve araştırmalara katılımları ve bu konulara bakış açıları incelenmiştir. Öncelikle öğretmenlerin akademik çalışmalara katılım durumlarını tespit etmek için son on yılda Türkçe ve sınıf öğretmenliği alanında Türkiye'de yapılmış akademik çalışmalarının her birinden 150 akademik çalışma öğretmenlerin katılım durumlarına göre incelenmiştir. Daha sonra 14 öğretmenle derinlemesine yarı yapılandırılmış görüşme formu ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerin transkripsiyonundan sonra eleştirel söylem çözümlemesi ile veriler çözümlenmiş ve raporlanmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin araştırmalara katılımlarının göreceli olarak düştüğü; araştırma ve lisansüstü eğitime ulaşımlarında eşitsizlik olduğu ve katılımın getirilerinin az olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Üniversiteler, bakanlık ve araştırmacılara öğretmenler ile araştırma yapma ya da onların araştırma yapmasının önündeki bariyerlerin tespiti ve kaldırılması konusunda öneriler getirilmiştir.Keywords

Türkçe öğretmeni, sınıf öğretmeni, eleştirel söylem çözümlemesi, araştırmalara katılım, mesleki gelişim