FEMALE TEACHERS’ PROBLEM TO BE THE MANAGER: GLASS CEILING SYNDROME IN TURKEY
(KADIN ÖĞRETMENLERİN YÖNETİCİ OLMA PROBLEMİ: TÜRKİYEDE‘Kİ OKULLARDA CAM TAVAN SENDROMU )

Author : PINAR MERT  , Ahmet Faruk LEVENT  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10
Page : 1547-1587
144    97


Summary

The aim of this study is to investigate the obstacles in front of female teachers in our country in the context of glass ceiling syndrome. This research has been conducted on sequential explorer pattern which is one of the mixed method research patterns. Qualitative data of the study were collected by semi-structured interviews with 41 female teachers working in private and public schools chosen by using snow ball method. The sample of the quantitative section consists of 549 female teachers who work in different types of institutions in the 2017-2018 academic year and participated in the study online. The quantitative data of the study were obtained from Glass Ceiling Syndrome Questionnaire, which is improved by the researchers. Content analysis method was used for analysis of qualitative data and nonparametric statistical analysis methods were used for analysis of quantitative data. The main results of the qualitative research are as follows: it is possible to rank the glass ceiling barriers of women teachers as individual, organizational and social. The quantitative analysis revealed that the opinions stated differed significantly according to the demographic variable of the female teachers (age, seniority, institution type, marital status etc.). Women teachers working with a female manager in their schools have positive ideas about their future careers. Female teachers, who are both mothers and spouses, find it difficult to build a career for themselves. Also, the responses of female teachers working in public schools and female teachers working in private schools are quite different from each other. Teachers in the private school have a stronger desire to become a manager than teachers in a public school.Keywords

Glass Ceiling Syndrome, Female Teachers, Female Managers, Career Barriers, Organizational Barriers.Abstract

Milli Eğitim Bakanlığı sayıca kadınların en çok istihdam edildiği kurumların başında gelmektedir. Ancak, bu istihdam oranları üst kademelere çıkıldıkça düşmektedir. Bu durumu ve sebeplerini incelemeyi amaçlayan bu araştırma karma yöntem araştırma desenlerinden sıralı keşfedici desende gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nitel verileri, kar topu yönetimiyle seçilmiş özel ve devlet okullarında görev yapmakta olan 41 kadın öğretmenle yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Nicel bölümün örneklemi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında farklı kurum tiplerinde görev yapan ve çalışmaya çevrim içi olarak katılan 549 kadın öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kadın Öğretmenlere Yönelik Cam Tavan Sendromu Ölçeği” aracılığıyla araştırmanın nicel verileri toplanmıştır. Nitel veriler için içerik analizi yöntemi, nicel veriler için ise non parametrik istatistiksel analiz teknikleri kullanılmıştır. Nitel araştırma sonucunda kadın öğretmenlerin cam tavan engellerinin bireysel, örgütsel ve toplumsal olarak ayrıldığı saptanmıştır. Nicel araştırma sonucunda ise, katılımcı kadın öğretmenlerin görüşleri demografik değişenlere (yaş, kıdem, kurum tipi, medeni durum vb.) göre anlamlı farklılıklar göstermiştir. Kadın bir okul müdürü ile çalışan kadın öğretmenler, kendi olası kariyerleri ile ilgili daha umutludurlar. Hem anne hem eş olan kadın öğretmenler, kendilerine bir kariyer inşa etmekte zorlanmaktadırlar. Ayrıca devlet okulunda çalışan kadın öğretmenler ile özel okulda çalışan kadın öğretmenlerin yanıtları birbirinden oldukça farklıdır. Özel okuldaki öğretmenler yönetici olmak için, devlet okulundaki öğretmenlere göre çok daha güçlü bir istek duymaktadırlar.Keywords

Cam Tavan Sendromu, Kadın Öğretmenler, Kadın Okul Müdürleri, Kariyer Engelleri, Örgütsel Engeller.