IDENTIFYING SOCIAL STUDIES-ORIENTED ACADEMIC RISK-TAKING BEHAVIOURS AMONG MIDDLE SCHOOL STUDENTS BASED ON CERTAIN VARIABLES
(ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER ODAKLI AKADEMİK RİSK ALMA DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE BELİRLENMESİ )

Author : Selman ABLAK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10
Page : 1803-1834
201    183


Summary

People encounter risky situations in almost every stage of their lives and develop certain types of behaviour as a reaction to these situations. As far as educational activities are concerned, the risks faced are called academic risks. Individuals either desire to cope with these instances of academic risks bravely or experience a sense of uncertainty due to the lack of information and action stemming from being in a quandary. On the other hand, students who feel enthusiastic when faced with academically risky circumstances are able to participate in academic activities with high motivation despite the possibility of making a mistake. However, the behaviour displayed by students towards academically risky situations are not uniform; a student who is willing to take academic risks in one subject might not have the same enthusiasm in another. The present study attempted to identify the extent of social studies-oriented academic risk-taking behaviours among middle school students in terms of multiple variables. As the data collection tool, it employs the "Social Studies-Oriented Academic Risk-Taking Scale" developed by Gezer, İlhan and Şahin (2014). It makes use of the SPSS package software for data analysis. The study concluded that the participating middle school students display high levels of social studies-oriented academic risk-taking behaviours throughout the scale. Besides, it also found that middle school students participating in the study do not show significant differences in social studies-oriented academic risk-taking behaviours in terms of the gender variable.Keywords

Academic risk, middle school students, social studies coursesAbstract

İnsanoğlu hayatının hemen her aşamasında birtakım riskli durumlarla karşılaşmakta ve bu durumlar karşısında davranışlar geliştirmektedir. Söz konusu eğitim öğretim faaliyetleri olduğunda ise karşılaşılan risk akademik risk olarak adlandırılmaktadır. Bireyler karşılaştıkları akademik risk durumları karşısında ya cesaretle mücadele isteğine bürünmekte ya da ne yapacağını bilememenin oluşturduğu bilgi ve eylem yetersizliğine bağlı olarak kararsızlıklar yaşayabilmektedir. Öte yandan akademik risk taşıyan durumlar karşısında istekli olan öğrenciler hata yapma ihtimaline rağmen yüksek motivasyonla akademik katılım gerçekleştirebilmektedirler. Ancak öğrencilerde akademik risk taşıyan durumlar karşısında gösterilen davranışlar bütün dersler için benzer olmamakta; bir derste akademik risk alma konusunda istekli olan bir öğrenci başka bir derse karşı isteksiz olabilmektedir. Bu araştırmada da ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi odaklı akademik risk alma durumları çeşitli değişkenler açısından belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada veri toplama amacıyla Gezer, İlhan ve Şahin (2014) tarafından geliştirilen “Sosyal Bilgiler Odaklı Akademik Risk Alma Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda araştırmaya katılım gösteren ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler odaklı akademik risk alma davranışlarının ölçek genelinde yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan ortaokul öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre sosyal bilgiler odaklı akademik risk alma düzeylerinde anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştırKeywords

Akademik risk, ortaokul öğrencileri, sosyal bilgiler dersi