Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANALYSIS OF JOB SATISFACTION OF HOME TEACHERS IN TERMS OF LIFE SATISFACTION, WORK ENGAGEMENT AND SOCIO-DEMOGRAPHIC VARIABLES
(EVDE EĞİTİM HİZMETİ SUNAN ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMLARININ YAŞAM DOYUMU, İŞLE BÜTÜNLEŞME VE SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ )

Author : Mustafa GÜLER  , Burhan ÇAPRİ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 2340-2377
    


Summary

The purpose of this research was examined in terms of teacher job satisfaction, life satisfaction, work engagement and socio-demographic variables. The research group of this study, which uses descriptive method relational screening model, consists of a total of 151 teachers who work in Selçuklu and Meram districts of Konya and accept to voluntarily participate in the research. Data were collected by applying the Personal Information Form developed by the researchers in order to collect Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ), Life Satisfaction Scale (LSS) Utrecht Work engagement Scale (UWES) and some socio-demographic information In the analysis of the data, t test for independent groups, one way ANOVA for multiple comparisons, and Scheffe test to determine the source of variation were used for binary comparisons. Pearson correlation coefficient was used to determine the relationship between job satisfaction scores and life satisfaction and work engagement scores of teachers who provided home education services, multiple regression analysis was used to determine the contribution of life satisfaction and work engagement scores to job satisfaction scores. As a result of these analyzes, significant positive correlations were found between the job satisfaction scores of the teachers who provided home education services and life satisfaction and work engagement scores, life satisfaction and work engagement scores which explain 36% of the variance related to job satisfaction scores were found to be significant predictors of job satisfaction scores. On the other hand, when there is a significant difference between the job satisfaction scores of the teachers who provide home education services gender, and whether home education suitable for them; no significant difference could be obtained in terms of variables such as branch, age, duration of duty, and home service life. Results were discussed in view of the literature.Keywords

Teachers providing home education services, job satisfaction, life satisfaction, work engagement.Abstract

Bu araştırmanın amacı, evde eğitim hizmeti sunan öğretmenlerin iş doyumlarının, yaşam doyumu, işle bütünleşme ve sosyo-demografik değişkenler açısından incelemektir. Betimsel yöntemle yapılmış ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmanın araştırma grubu, Konya ili Selçuklu ve Meram ilçelerinde görev yapan ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden toplam 151 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veriler, Minnesota İş Doyum Ölçeği (MİDÖ), Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ) Utrecth İşle Bütünleşme Ölçeği (UİBÖ) ve bazı sosyo-demografik bilgileri toplamak amacıyla geliştirilen Kişisel Bilgi Formu uygulanarak toplanmıştır. Verilerin analizinde, ikili karşılaştırmalar için bağımsız gruplar için t testi, çoklu karşılaştırmalar için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), farklılaşmanın kaynağını belirlemek üzere Scheffe testi kullanılmıştır. Ayrıca evde eğitim hizmeti sunan öğretmenlerin iş doyumu puanları ile yaşam doyumu ve işle bütünleşme puanları arasındaki ilişkinin belirlenmesi için Pearson korelasyon Katsayısı; yaşam doyumu ile işle bütünleşme puanlarının iş doyumu puanlarını yordamadaki katkılarını belirlemek için çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, evde eğitim hizmeti sunan öğretmenlerin iş doyumu puanları ile yaşam doyumu ve işle bütünleşme puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler elde edilmiş, yaşam doyumu ile işle bütünleşme puanlarının, iş doyumu puanlarına ilişkin varyansın %36'sını açıklayarak, iş doyumu puanlarının anlamlı birer yordayıcıları olduğu bulunmuştur. Diğer yandan, evde eğitim hizmeti sunan öğretmenlerin iş doyumu puanları ile cinsiyet ve evde eğitim uygulamasını kendilerine uygun bulup bulmamaları değişkenlerine göre anlamlı farklılık elde edilirken, branş, yaş, görev süresi ve evde eğitim hizmet süresi değişkenleri açısından herhangi anlamlı bir farklılık elde edilmemiştir. Bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.Keywords

Evde eğitim hizmeti sunan öğretmenler, iş doyumu, yaşam doyumu, işle bütünleşme.

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri