Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE PERCEPTIONS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES TOWARDS THE CONCEPT OF DISTANCE EDUCATION IN THE COVID-19 PROCESS: A METAPHOR STUDY
(COVID-19 SÜRECİNDE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ UZAKTAN EĞİTİM KAVRAMINA YÖNELİK ALGILARI: BİR METAFOR ÇALIŞMASI )

Author : Berkan BOZDAĞ   Fatih DİNÇ, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 1954-1980
    


Summary

The purpose of the study is to determine the perceptions of physical education teacher candidates towards the concept of distance education by using metaphor technique. The research group consists of 50 physical education teacher candidates who continue their education processes through distance education at Yozgat Bozok University in the 2019-2020 academic year due to the COVID 19 pandemic. In the study, phenomenological design, one of the qualitative research designs, was preferred. “Distance education is like ......... / it is like ....,. Because....... ” they were asked to fill in the blanks given in the sample sentence. Categories and themes were created by analyzing the data with the content analysis method. Students' perceptions about distance education were interpreted according to the determined categories. Metaphors; '' Distance Education as a Problematic Structure '', '' DE as a Complex Structure '', '' DE as an Undeveloped Structure '', '' DE as a Necessary Structure '', '' DE as a Virtual Structure ' 'was collected in 5 categories. Among the metaphors that most of the students use and perceive negative metaphors, it is seen that the most used ones are "Torture, Treadmill Prison, Garbage, and Hell". As a result; Although distance education can provide an efficient learning environment by covering the deficiencies of education and training activities in terms of supporting face-to-face education, it can be said that it is insufficient to bear the burden of the education process alone. Considering that teachers and students' access to and mastery of technological devices in line with the information obtained from the study will significantly affect the achievements of the process; Regulations can be made to encourage teachers and students to access these tools.Keywords

Distance education, perception, metaphor, candidate teachers.Abstract

Çalışmanın amacı, metafor tekniği kullanılarak beden eğitimi öğretmen adaylarının uzaktan eğitim kavramına yönelik algılarını tespit etmektir. Araştırma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında Yozgat Bozok Üniversitesinde COVİD 19 pandemi nedeniyle eğitim süreçlerine uzaktan eğitim aracılığı ile devam eden 50 beden eğitimi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni tercih edilmiştir. Katılımcılardan demografik özelliklerinin yanı sıra uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak amacıyla “uzaktan eğitim......... gibidir /-e, -a benzer. çünkü .......” ibaresindeki boşlukları doldurmaları istenmiştir. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilerek, kategoriler ve temalar oluşturulmuştur. Öğrencilerin uzaktan eğitim hakkındaki algıları belirlenen kategorilere göre yorumlanmıştır. Metaforlar; ‘‘ Sorunlu Bir Yapı Olarak Uzaktan Eğitim’’, ‘‘ Karışık Bir Yapı Olarak UE’’, ‘‘Gelişim Göstermeyen Bir Yapı Olarak UE’’, ‘‘İhtiyaç Bir Yapı Olarak UE’’, ‘‘Sanal Bir Yapı Olarak UE’’ olmak üzere 5 kategoride toplanmıştır. Öğrencilerin çoğunluğunun olumsuz metafor kullandığı ve algıladıkları metaforlar arasında en fazla kullanılanların ‘‘İşkence, Koşu bandı Hapishane, Çöp ve Cehennem ’’olduğu görülmektedir. Sonuç olarak; Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimi destekleme noktasında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin eksikliklerini kapatarak verimli bir öğrenme çevresi sağlayabilmesine rağmen eğitim, öğretim sürecinin yükünü tek başına sırtlamakta yetersiz olduğu söylenebilir. Çalışmadan elde edilen bilgiler ışığında öğretmen ve öğrencilerin teknolojik aletlere ulaşımı ve hakimiyeti sürecin kazanımlarını önemli derecede etkileyeceği düşünülerek; öğretmen ve öğrencilerin bu aletlere ulaşımını teşvik edici düzenlemeler yapılabilirKeywords

Uzaktan eğitim, algı, metafor, öğretmen adayı.

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri