Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


REGGIO EMILIA APPROACH IN HISTORY CLASS; ACTION RESEARCH
(TARIH DERSINDE REGGIO EMILIA YAKLAŞIMI; EYLEM ARAŞTIRMASI )

Author : Akif Pamuk  , Yavuz Yaşar  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 1862-1915
    


Summary

History education for young age groups is possible with the help of methods and approaches that are intently related to their pedagogical development. Thus, the Reggio Emilia approach, which is oriented toward young age groups, is utilised in history education for early childhood. The research was structured with respect to the action research model in qualitative research. The participants of the research were selected in accordance with purposive sampling, and the research took place in the 2019 Spring semester, throughout April and May. The study group involved 18 students enrolled in a private school that practices the Reggio Emilia education approach, ages ranging from 78 to 89 months. Through four activities done with the children, chronological thinking, historical comprehension, historical analysis and commentary, and the way children acquire historical thinking skills within a context of historical imagination were investigated. Data was collected through unstructured interviews and observations throughout the research. Data obtained from activity results were also evaluated. The collection of data was analysed by means of descriptive and content analyses. The findings indicate that a model of historical education involving techniques and methodologies structured around the Reggio Emilia approach is suitable for children of young age groups.Keywords

history education, the Reggio Emilia approach, preschool, historical thinking skills, alternative educationAbstract

Küçük yaş gruplarıyla yapılabilecek tarih eğitimi onların pedagojik gelişimleriyle yakından ilgili olan yöntem ve yaklaşımların yardımıyla mümkün olabilmektedir. Bu sebeple tarih eğitiminin verilmesinde küçük yaş gruplarına yönelik olan Reggio Emilia yaklaşımından faydalanılmıştır. İnceleme, nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırmasına göre yapılandırılmıştır. İncelemedeki çalışma grubuysa amaçlı örnekleme uygun biçimde seçilmiştir. Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim bahar yarıyılında Nisan ve Mayıs aylarında yapılmıştır. Çalışma grubu, Reggio Emilia yaklaşımıyla eğitim veren özel bir okulda bulunan yaşları 78-89 ay arasında değişen 18 öğrenciden oluşmuştur. Çocuklarla birlikte yapılan 4 adet etkinlik üzerinden çocukların kronolojik düşünme, tarihsel kavrama, tarihsel analiz ve yorum, tarihsel imgelem bağlamındaki tarihsel düşünme becerilerini nasıl kazandıkları incelenmiştir. Araştırma sürecinde veriler yapılandırılmamış görüşme ve gözlem yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Aynı zamanda etkinlikler sonucu elde edilen veriler de değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler içerik ve betimsel analiz yöntemleriyle yorumlanmıştır. Bulgular sonucunda küçük yaş gruplarındaki çocuklar için de Reggio Emilia yaklaşımı yardımıyla uygun teknik ve yöntemlerle tarih eğitiminin verilebileceği anlaşılmaktadır.Keywords

tarih eğitimi, Reggio Emilia yaklaşımı, okul öncesi, tarihsel düşünme becerileri, alternatif eğitim

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri