Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEVELOPING INTERNALIZED SEXISM SCALE FOR WOMEN: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
(KADINLARDA İÇSELLEŞTİRİLMİŞ CİNSİYETÇİLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI )

Author : Binaz BOZKUR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 1981-2028
    


Summary

Sexism refers to beliefs, behaviors and institutional practices that contribute to the protection of existing gender inequality in society, harming individuals, affects all genders but it mostly affects women. Internalized sexism is the sexism that women direct to themselves or other women. Since internalized sexism differs from directly visible sexism, it often remains unnoticed and hinders an effective fight against gender inequality. Thus, developing an instrument to measure internalized sexism is of great significance. This study aims to develop a measurement tool to measure internalized sexism in women. In this study, data were collected from 1088 female participants, ages 18-53 from three different study groups. Content validity, construct validity and reliability studies were conducted in the scale development process. The results of the Exploratory Factor Analysis showed that the scale comprised of 5 sub-dimensions as Self-Objectification, Derogation, Loss of Self/Internalized Powerlessness, Competition/Self-Separation, and Male Prioritization) and this construct was then tested in a different study group with First and Second-Order Confirmatory Factor Analysis. The Cronbach’s Alpha internal consistency was 0.84 for the whole Internalized Sexism Scale, 0.75 for Self-Objectification subscale, 0.75 for Derogation, 0.71 for Internalized Powerlessness, 0.71 for Self-Separation, and 0.66 for Male Prioritization. The test-retest reliability for the whole scale was 0.76, 0.76 for Self-Objectification subscale, 0.69 for Loss of Self/Internalized Powerlessness, 0.73 for Self-Separation, and 0.64 for Male Prioritization. As a result of the validity and reliability analyses, it can be stated that the scale is a valid and reliable measurement tool.Keywords

Gender, self-objectification, derogation, internalized sexismAbstract

Bireylere zarar veren ya da toplumda var olan cinsiyet eşitsizliğinin korunmasına katkıda bulunan inanç ve davranış ve kurumsal pratiklere işaret eden cinsiyetçilik tüm cinsiyetlere yönelik olmakla birlikte çoğunlukla kadınlara yöneliktir. İçselleştirilmiş cinsiyetçilik ise kadınların kendilerine ve diğer kadınlara yönelttikleri cinsiyetçiliktir. İçselleştirilmiş cinsiyetçilik doğrudan görünür olan cinsiyetçilik biçimlerinden farklı olduğu için çoğu zaman fark edilememekte, fark edilmemesi ise toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadelede bu boyutun zayıf kalmasına yol açmaktadır. Bu nedenle içselleştirilmiş cinsiyetçiliğin ölçülmesinde kullanılabilecek bir ölçme aracının geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı kadınlarda içselleştirilmiş cinsiyetçiliği ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesidir. Ölçek geliştirme çalışmasında üç ayrı çalışma grubundan, yaşları 18 ile 53 arasında değişen toplam 1088 kadın katılımcıdan veri toplanmıştır. Ölçek geliştirme sürecinde ölçeğin kapsam geçerliliği, yapı geçerliliği ve güvenirlik çalışmaları yürütülmüştür. Bunun için kapsam geçerlilik indeksi, Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi, test tekrar test ve Cronbach Alpha teknikleri kullanılmıştır. Yapılan Açımlayıcı Faktör Analizi sonucunda ölçeğin 5 alt boyuttan (Kendini Nesneleştirme, Derogasyon, Benlik Kaybı/İçselleştirilmiş Güçsüzlük, Rekabet/Ayrıksılık ve Erkeği Önceleme) oluştuğu gözlenmiş ve bu yapı farklı bir çalışma grubunda Doğrulayıcı Faktör Analizi ile test edilerek uyumlu olduğu gözlenmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık ve test tekrar test güvenirliği İçselleştirilmiş Cinsiyetçilik ölçeği toplamı için .84, Kendini Nesneleştirme alt boyutu için .75, Derogasyon alt boyutu için .75, İçselleştirilmiş Güçsüzlük alt boyutu için .71, Ayrıksılık alt boyutu için .71 ve Erkeği Önceleme alt boyutu için .66 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin toplamı için test tekrar test güvenirlik katsayısı .76; Kendini Nesneleştirme alt boyutu için .76; Derogasyon alt boyutu için .71; Benlik Kaybı/İçselleştirilmiş Güçsüzlük alt boyutu için .69; Ayrıksılık alt boyutu için .73; Erkeği Önceleme alt boyutu için ise .64 olarak hesaplanmıştır. Ölçek için yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda geliştirilen ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ve çalışmalarda kullanılabileceği düşünülmektedir.Keywords

Toplumsal cinsiyet, kendini nesneleştirme, derogasyon, içselleştirilmiş cinsiyetçilik

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri