Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GEOGRAPHY EDUCATION IN SOCIAL STUDIES COURSES: EVALUATION OF TEACHER VIEWS
(SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE COĞRAFYA ÖĞRETİMİ: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ )

Author : Taner Çifçi  , Yasin TAÇYILDIZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 2456-2485
    


Summary

This current study aims to examine the ideas of geography teachers on geography education by asking such questions as how topics in geography are taught, their perceptions about geography education, and how to achieve a better geography education. The study group of the research consists of 50 geography teachers working in public schools in Sivas, Erzurum, Kayseri, Yozgat, and Ordu Provinces in the academic year 2019-2020. This research, which aims to reveal the views of social studies teachers on geography education in social studies lessons, is a qualitative study. Phenomenology, one of the qualitative research designs, was used in the data collection and interpretation process. A semi-structured interview form was used to collect data. A semi-structured interview form is a type of interview that follows the subjects brought up during the interview in addition to the subjects determined by the researcher, new questions can be asked, the order of the questions can be changed or changes are made according to the situation in the planned questions. As a result of the research, it has been concluded that social studies teachers have the transfer of physical environment and human interaction regarding the definition of geography, geography is important in social studies education, the topics, acquisition, and lesson time allocated for geography instruction is insufficient, activity-based teaching is preferred for studying geography topics, geography achievements of social studies teachers in the social studies course are appropriate, clear and plain. In addition, it has been concluded that they mostly preferred the constructivist approach, learning through presentation as a strategy, and instruction method, and mostly used the multiple-choice test in the assessment process.Keywords

Social studies, geography teaching, teacher views, qualitative researchAbstract

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin coğrafya öğretimine dair düşüncelerinin incelenmesi adına hazırlanan bu çalışmada; öğretmenlerin coğrafya konularının nasıl işlendiği, coğrafya öğretimine yönelik algıları ve daha iyi bir coğrafya öğretiminin nasıl gerçekleştirilebileceğine dair öğretmenlere yöneltilen sorular ile değerlendirmelerde bulunmak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Sivas, Erzurum, Kayseri, Yozgat ve Ordu illerinde devlet okullarında görev yapan 50 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde coğrafya öğretimine yönelik görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma, nitel bir araştırmadır. Veri toplama ve yorumlama sürecinde nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim (fenomenoloji) kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu; araştırmacının belirlediği hususların dışında görüşme esnasında gündeme gelen konuları takip eden, yeni sorular sorulabilen, soruların sırasını değiştirilebilen ya da planladığı sorularda duruma göre değişikliğe gidilen görüşme türüdür. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmenleri; coğrafyanın tanımına ilişkin fiziki ortam ve insan etkileşiminin aktarımı olduğu, coğrafyanın sosyal bilgiler eğitiminde önemli olduğu, coğrafya ile ilgili konu, kazanım ve ders saatinin yetersiz olduğu, coğrafya konularının işlenmesinde etkinlik temelli öğretimin tercih edildiği, sosyal bilgiler dersi içerisinde coğrafya kazanımlarının düzeye uygun, açık ve net olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca yaklaşım olarak en fazla yapılandırmacı yaklaşımı, strateji olarak sunuş yoluyla öğrenmeyi, yöntem-teknik olarak ise anlatım yöntemini tercih ettikleri, ölçme ve değerlendirme sürecinde ise en fazla çoktan seçmeli testi kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Sosyal bilgiler, coğrafya öğretimi, öğretmen görüşleri, nitel araştırma

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri