A STUDY ON TIME AND CHRONOLOGY PERCEPTIONS OF SEVENTH GRADE STUDENTS
(YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN VE KRONOLOJİ ALGILARINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA )

Author : ÖZGÜR AKTAŞ  , Selçuk Engin DURAK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 517-565
48    39


Summary

This study is conducted in order to determine the chronological time perception of seventh grade middle school students by examining the artifacts in the museum. The research is carried out with 50 students who ensample upper and sub-student groups according to their social sciences success in the 7th grade of a middle school located  on the city center of Kars in the 2018-2019 academic year. This scientific study is done as a descriptive field study using qualitative research methods. The questionnaires are used as a data collection tool and they are prepared with expert opinions. The obtained data are resolved and analyzed. When the data of the study is interpreted, it is seen that the order of the artifacts that are close to the present day is done more correctly and there are some deficiencies in the order of the artifacts belonging to very ancient periods. It is found that the students do not know the classification of some periods and make mistakes. For example, the students are mistaken when the Paleolithic Age is called as the Stone Age. It is seen that most of the students know the concept of milestone and can associate before and after Christ with Jesus Christ. The students substantially give the correct answer about the order of religious symbols. It is observed that the students who deduce from the fact that Islam is the last religion reach the conclusion that the Christianity is before Islam. When evaluated on a group basis, it is concluded that the students with a high level of success in the 1st group are more successful.Keywords

Social Sciences Education, Time, Chronological Thinking Skills, Museum, ImagesAbstract

Bu çalışma, ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin, müzedeki eserleri inceleyerek bu eserler yoluyla kronolojik zaman algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılında Kars il merkezinde bulunan bir ortaokulda yedinci sınıfta okuyan sosyal bilgiler dersi başarısına göre alt ve üst öğrenci gruplarını örnekleyen elli öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı betimsel alan araştırması şeklinde yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak soru formları kullanılmıştır. Soru formları uzman görüşleri alınarak hazırlanmıştır. Elde edilen veriler analiz edilmiş ve çözümlenmiştir. Araştırmanın verileri yorumlandığında günümüze yakın eserlerin sıralamasının daha doğru yapıldığı, çok eski dönemlere ait eserlerin sıralanmasında bazı eksikliklerin olduğu görülmüştür. Öğrencilerin bazı dönemlerin sınıflanmasını bilmedikleri ve hata yaptıkları bulgusuna ulaşılmıştır.  Öğrenciler Taş Devri yerine Paleotik Çağ denildiğinde kavram yanlışlığına düşmüşlerdir. Öğrencilerin büyük bölümünün milat kavramını bildikleri ve milattan öncesi ve sonrası dönemi Hz. İsa ile ilişkilendirebildikleri görülmüştür. Dini sembollerin sıralamasında öğrenciler büyük ölçüde doğru cevap vermişlerdir. İslamiyet’in son din olmasından yola çıkan öğrenciler Hristiyanlık dininin İslamiyet’ten önce olduğu sonucuna ulaştıkları görülmüştür. Grup bazında değerlendirildiğinde başarı düzeyi yüksek olan 1. gruptaki öğrencilerin daha başarılı oldukları sonucuna ulaşılmaktadır.Keywords

Sosyal Bilimler Eğitimi, Zaman, Kronolojik Düşünme Becerisi, Müze, Görseller.