CHALLENGES SECONDARY SCHOOL TEACHERS FACE DURING THE DISTANCE EDUCATION PROCESS
(ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR )

Author : Hüseyin BAYRAM    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 613-658
56    57


Summary

This study investigated the challenges faced by secondary school teachers during the distance education process. Maximum variation sampling, a purposive sampling method, was used in this phenomenological study. Therefore, the sample consisted of 36 secondary school teachers of various branches (Turkish, mathematics, science and social studies teacher) who were working in three provinces (İstanbul, Diyarbakır, Ağrı) of Turkey. Thus, 12 secondary school teachers were selected from each of three provinces, including three Turkish language teachers, three mathematics teachers, three science teachers, and three social studies teachers. Data were collected through semi-structured interview forms. Teachers working in Diyarbakır and Ağrı provinces were interviewed face-to-face, and those working in Istanbul were interviewed via teleconference. During the data collection process, depending on the participants’ answers, additional questions were asked to obtain in-depth information. Content analysis was applied to analyse the data. The findings were provided under 5 headings: technology-related challenges, teaching-related challenges, communication-related challenges, measurement and evaluation-related challenges, challenges related to achieving learning goals. The findings were discussed under these 5 headings. Technology- and teaching-related challenges were the most significant results, and these challenges were found to differ from one province to another. While the inadequacy of technical infrastructure was the primary challenge faced by the teachers working in Ağrı, teachers in Diyarbakır and Istanbul did not experience this problem. On the other hand, the majority of teachers in all three provinces complained that the teaching could not be actualized appropriately in distance education. The study provided suggestions for technology provider institutions, education planners, teachers, students and their parents.Keywords

Distance education, Covid-19 outbreak, secondary school teachers, challenges faced.Abstract

Ortaokul öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları zorlukların araştırıldığı bu çalışmada nitel araştırma metodolojisinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcı grubunun oluşturulmasında amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilikten yararlanılmıştır. Bu kapsamda Türkiye’nin 3 farklı ilinde (İstanbul, Diyarbakır, Ağrı), farklı alanlarda (Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler öğretmenliği) görev yapmakta olan toplam 36 ortaokul öğretmeni, araştırmaya dahil edilmiştir. Bu kapsamda her üç ilden 3’ü Türkçe öğretmenliği, 3’ü matematik öğretmenliği, 3’ü fen bilimleri öğretmenliği ve 3’ü sosyal bilgiler öğretmenliği olmak üzere 12’şer ortaokul öğretmeni seçilmiştir. Araştırma verilerinin toplanma sürecinde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Diyarbakır ve Ağrı illerinde görev yapan öğretmenlerle yüz yüze, İstanbul’da görev yapanlarla ise telekonferans yöntemiyle görüşülmüştür. Veri toplama sürecinde, katılımcıların verdikleri yanıtlara bağlı olarak ek sorular da sorularak derinlemesine bilgi edinmeye çalışılmıştır. Toplanan veriler, içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın bulguları, teknolojiye yönelik zorluklar, öğretimin uygulanmasına yönelik zorluklar, iletişimin sağlanmasına yönelik zorluklar, ölçme ve değerlendirmeye yönelik zorluklar, öğrenme hedeflerine ulaşmadaki zorluklar şeklinde 5 başlık altında ifade edilmiştir. Araştırmanın bulguları kapsamında ulaşılan sonuçlar, yine 5 başlık altında benzer çalışmaların sonuçlarından da yararlanılarak tartışılmıştır. Araştırmada ulaşılan en belirgin sonuçların teknolojiye yönelik ve öğretimin uygulanmasına yönelik zorluklar temelinde olduğu ve illere göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. Bu kapsamda Ağrı ilinde görev yapmakta olan öğretmenlerin çoğunluğunun yaşadığı birincil zorluk, teknik alt yapının yetersizliği iken Diyarbakır ve İstanbul illerinde görev yapan öğretmenlerin bu sorunu yaşamadıkları saptanmıştır. Öte yandan her üç ildeki öğretmenlerin çoğunluğunun öğretim sürecinin uzaktan sağlıklı biçimde uygulanamamasından şikâyet ettiği görülmüştür. Araştırmanın son aşamasında; teknoloji sağlayıcısı kurumlara, eğitim planlayıcılarına, öğretmenlere, öğrencilere ve öğrenci velilerine yönelik olarak uzaktan eğitimin etkin ve faydalı biçimde uygulanabilmesi için önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Uzaktan eğitim, Covid-19 salgını, ortaokul öğretmenleri, karşılaşılan zorluklar.