Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


IDENTIFYING PRE-SERVICE TEACHERS’ CRITICAL PEDAGOGY LEVELS AND EXPLORING THEIR PERSPECTIVES OF CRITICAL PEDAGOGY: AN EXPLANATORY MIXED METHOD STUDY
(ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL PEDAGOJİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE ELEŞTİREL PEDAGOJİYE YAKLAŞIMLARININ KEŞFEDİLMESİ: AÇIKLAYICI KARMA DESEN ARAŞTIRMASI )

Author : Gürol YOKUŞ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 2276-2315
    


Summary

This study aims to explore critical pedagogy levels of pre-service teachers and then analyze whether there is a relationship between critical pedagogy and classroom management styles of pre-service teachers, and also to present practical suggestions for critical pedagogy practices in higher education. An explanatory mixed design has been used as research method. Participants include 318 pre-service teachers studying in six different departments; however, after the data violating the normality assumption are removed, the analysis is carried out with the data obtained from 264 pre-service teachers. Then, qualitative data is collected from 18 pre-service teachers from the same sample group. Correlation analysis, t-test and ANOVA are performed in the analysis of quantitative data, and content analysis is performed in the analysis of qualitative data. The findings indicate that pre-service teachers have medium level of participation in critical pedagogy principles and critical pedagogy subdimensions. Secondly, in terms of classroom management style, pre-service teachers tend more to Authoritative and Laissez-faire (democratic) styles. While there is a positive and significant correlation between Laissez-faire (democratic) style and critical pedagogy level; there is a significant negative correlation between critical pedagogy level and Authoritative style, and Authoritarian/oppressive style. The critical pedagogy levels of freshman pre-service teachers are higher compared to the senior pre-service teachers. The critical pedagogy levels of those in Primary school education, Guidance and counseling education and Science education are significantly higher than the departments of Social studies education and Turkish language education. In qualitative findings, pre-service teachers claim that an instruction based on critical pedagogy principles in classroom practices should be “progressive, transformative, critical, sharing power and supporting social justice”. As critical pedagogy practices, they suggest authority-sharing activities, reverse thinking activities and decentralizing power activities and suggest group work that will make each student realize that s/he is valuable and at the center.Keywords

Critical pedagogy principles, classroom management styles, critical consciousness, Paulo FreireAbstract

Bu çalışma, öğretmen adaylarının eleştirel pedagoji düzeylerini belirlemeyi, eleştirel pedagoji düzeyleri ile sınıf yönetimi stilleri arasında bir ilişki olup olmadığını analiz etmeyi ve aynı zamanda yüksek öğretimde eleştirel pedagoji uygulamaları için pratik öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Araştırma yöntemi olarak açıklayıcı karma desen tasarımı kullanılmıştır. Katılımcılar arasında altı farklı bölümde okuyan 318 öğretmen adayı yer almaktadır; ancak normallik varsayımına aykırı veriler çıkarıldıktan sonra 264 öğretmen adayından elde edilen verilerle analiz yapılmıştır. Daha sonra aynı örneklem grubundan nitel aşamada yer alacak 18 öğretmen adayı seçilmiş ve onlardan nitel veriler toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde korelasyon analizi, t-testi ve ANOVA, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi yapılmıştır. Bulgular, öğretmen adaylarının eleştirel pedagoji ilkelerine ve alt boyutlarına orta düzeyde katıldıklarını göstermektedir. İkinci olarak, sınıf yönetimi stili açısından, öğretmen adayları daha çok Koruyucu ve Laissez-faire (demokratik) stillere eğilimlidir. Laissez-faire (demokratik) tarz ile eleştirel pedagoji düzeyi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki varken; Eleştirel pedagoji düzeyi ile Koruyucu stil ve Baskıcı stil arasında anlamlı negatif korelasyon vardır. Birinci sınıf öğretmen adaylarının eleştirel pedagoji düzeyleri, son sınıftaki öğretmen adaylarına göre daha yüksektir. Sınıf eğitimi, Rehberlik ve psikolojik danışma ve Fen bilgisi eğitimi alanlarındakilerin eleştirel pedagoji düzeyleri Sosyal bilgiler eğitimi ve Türkçe eğitimi bölümlerindekilerden anlamlı derecede yüksektir. Nitel bulgularda öğretmen adayları, sınıf uygulamalarında eleştirel pedagoji ilkelerine dayalı bir öğretimin “ilerici, dönüştürücü, eleştirel, gücü paylaşan ve sosyal adaleti destekleyici” olması gerektiğini iddia etmektedirler. Eleştirel pedagoji uygulamaları olarak, otoritenin paylaşıldığı aktiviteler, ters/zıt düşünme aktiviteleri ve gücün bir merkezde toplanmasını engelleyen aktiviteleri, ve her öğrencinin değerli ve merkezde olduğunu fark etmesini sağlayacak grup çalışmalarını önermektedirler.Keywords

Eleştirel pedagoji ilkeleri, sınıf yönetim stilleri, eleştirel bilinçlilik, Paulo Freire

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri