ONLINE LEARNING READINESS OF ASSOCIATE DEGREE STUDENTS AND THEIR EXPERIENCES REGARDING ONLINE LEARNING PROCESS
(ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME HAZIRBULUNUŞLUKLARI VE ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİ )

Author : Ömer NAYCİ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 235-285
50    40


Summary

In this study, it is aimed to examine the online learning readiness levels of associate degree students and to explore the opinions of the students about their experiences related to the online learning process. For this purpose, the research was carried out in an explanatory sequential design. The research was carried out with the participation of 447 students studying at four different vocational schools affiliated to a state university in Turkey in spring term of 2019-2020 academic year. The data were collected through "Personal Information Form", "Online Learning Readiness Scale" and semi-structured interview form. The data obtained were analyzed by Mann Whitney U test, Kruskal Wallis H test, descriptive statistics and content analysis. According to the findings obtained from the research, it was determined that students' online learning readiness level was high and did not differ significantly depending on grade level, gender and age, but according to the years of digital tools use. In addition, according to the experiences of the students regarding the online learning process, most of the students described themselves as active/independent users in terms of their competencies/skills to use online learning tools. Besides, students expressed that the online learning environment reduced motivation in the process in terms of learning motivation and attention deficit was the most common problem with regards to managing individual learning processes.Keywords

Covid-19, online learning, readinesss, associate degree.Abstract

Bu araştırmada ön lisans öğrencilerinin çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluk düzeylerinin incelenmesi ve çevrimiçi öğrenme sürecince ilişkin deneyimlerine yönelik öğrencilerin görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma, açımlayıcı sıralı desende yürütülmüştür. Araştırma 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Türkiye’de bulunan bir devlet üniversitesine bağlı dört farklı meslek yüksekokulunda öğrenim gören 447 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler “Kişisel Bilgi Formu”, “Çevrimiçi Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeği” ve yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler ise Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi, betimsel istatistikler ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğrencilerin çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluk düzeylerinin yüksek olduğu; sınıf düzeyine, cinsiyete ve yaşa göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı ancak dijital araç kullanım yılına göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin çevrimiçi öğrenme sürecine ilişkin deneyimlerine göre de çoğu öğrencinin kendisini çevrimiçi öğrenme araçlarını kullanma yetkinlikleri/becerileri açısından etkin/bağımsız kullanıcılar olarak nitelemişlerdir. Bunun yanı sıra öğrenciler, öğrenme motivasyonu açısından süreçte çevrimiçi öğrenme ortamının motivasyonu düşürdüğünü ve bireysel öğrenme süreçlerini yönetebilme noktasında dikkat eksikliğinin en sık yaşanan sorun olduğunu belirtmişlerdir.Keywords

Covid-19, çevrimiçi öğrenme, hazırbulunuşluk, ön lisans.