THE EFFECT OF EMPATHIC TENDENCIES OF UNIVERSITY STUDENTS ON THEIR LEADERSHIP BEHAVIORS PREFERRED IN SPORTS
(ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİMLERİNİN SPORDA TERCİH ETTİKLERİ LİDERLİK DAVRANIŞLARINA ETKİSİ )

Author : Berkan BOZDAĞ  , Murat ERGİN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 60-87
55    51


Summary

In this study, it was aimed to determine the effect of empathic tendencies of university students on their leadership behaviors. Within the scope of this purpose, the sample of the study consists of a total of 414 participants, 201 female and 213 male, determined by the convenience sampling method among university students studying at Yozgat Bozok University and Kırşehir Ahi Evran University in the academic year 2019-2020. In the study, "Empathic Tendency Scale" (ETS) and "Leadership for Sports Scale" were used as data collection tools. The distribution of the data was examined with the Kolmogorov-Smirnov test and it was determined that the data showed a normal distribution when the kurtosis and skewness values were taken into account. Independent-Samples t Test, One-Way ANOVA, Pearson Correlation and Simple Linear Regression Analysis were used to analyze the data. As a result of the analyses made in this direction, it was determined that the mean scores of the leadership behaviors of the students were high while the mean scores of their empathic tendencies were at the medium level. When the correlation between the participants' empathic tendencies and leadership behaviors is examined, it is seen that there is no significant relationship between the mean scores of students obtained from the empathic tendency scale and the mean scores obtained from the leadership behavior tendency scale. When the linear regression analysis results regarding the effect of empathic tendencies on leadership behaviors were examined, it was determined that empathic tendencies had a positive effect on leadership behaviors, but this effect was not statistically significant. As a result, it is recommended to prepare training programs for students and to implement these programs regularly, since their leadership qualities and empathy skills can be improved with education.Keywords

University students, leadership behavior, emphatic tendencyAbstract

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin empatik eğilimlerinin liderlik davranışlarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında, çalışmanın araştırma grubunu; 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Yozgat Bozok Üniversitesi ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde öğrenim gören üniversite öğrencileri içerisinden kolaylıkla bulunabilen örnekleme yöntemi ile belirlenen 201 kadın 213 erkek olmak üzere toplam 414 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada; öğrencilerin empatik eğilimlerini belirlemek üzere Dökmen, (1988) tarafından hazırlanan “Empatik Eğilim Ölçeği” (EEÖ), öğrencilerin tercih ettikleri ve algıladıkları liderlik davranışını ise Chelladurai ve Saleh’ nin (1980) geliştirdiği Tiryaki, (2000) Türk Kültürüne uyarladığı “Spor İçin Liderlik Ölçeği’ ’kullanılmıştır. Kolmogorov-Smirnow değerleri verilerin normal dağıldığını göstermiştir. Verilerin analizinde Independent-Samples T Testi, One-Way ANOVA, Pearson Korelasyon ve Basit Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. Bu doğrultuda yapılan analizler sonucunda, öğrencilerin liderlik davranışlarının ortalama puanlarının yüksek düzeyde olduğu, empatik eğilimlerinin ise ortalama puanlarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların empatik eğilimleri ile liderlik davranışları arasındaki korelasyon incelendiğinde; öğrencilerin empatik eğilimleri ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları ile liderlik davranışları eğilimleri ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir. Empatik eğilimlerin, liderlik davranışları üzerindeki etkisine ilişkin doğrusal regresyon analiz sonuçları incelendiğinde; Empatik eğilimlerin liderlik davranışlarına olumlu yönde etkilediği ancak bu etkinin istatiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Sonuç olarak liderlik özellikleri ve empati kurma becerilerinin eğitimle geliştirilebilir özelliğe sahip olması nedeniyle, öğrenciler için eğitim programları hazırlanması ve hazırlanacak bu programların düzenli uygulanması önerilmektedir.Keywords

Üniversite öğrencisi, liderlik davranışı, empatik eğilim