SWOT ANALYSIS OF DISTANCE EDUCATION BASED ON PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES
(OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE DAYALI UZAKTAN EĞİTİMİN SWOT ANALİZİ )

Author : Hatice Uysal Bayrak  , Nagihan TANIK ÖNAL  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 189-234
55    52


Summary

This study aimed at examining the Community Service Practices (CSP) lesson, which was an applied lesson in the distance education process, with SWOT analysis based on the opinions of Preschool Teacher candidates who will work with the youngest but the fastest development unit of the society. The participants of the study were 52 preschool teacher candidates studying at a state university in the Central Anatolia Region of Turkey. The data were collected by using document analysis, one of the qualitative data collection methods. The obtained data were analyzed by using content analysis method. The data obtained were categorized as strengths, weaknesses, opportunities, and threats in parallel with the SWOT Analysis. As a result of the study, the opinions that the participants repeated the most as the strengths of the CSP lesson held with distance education were being happy, helping each other, developing self-confidence, carrying out the lessons from home, raising people’s awareness, enabling children to learn by having fun, and being efficient. Considering the weaknesses, the participants mentioned not being able to practice, not getting spiritual pleasure, having difficulty in finding activities, not being able to establish social interaction, having difficulties in communicating with classmates, not being able to gain professional experience, and lack of equipment. The opinions the participants repeated the most in the opportunities category were gaining experience in conducting an applied lesson like CSP in a distance learning environment, reaching many students through activities, professional development, and learning to develop activities. The factors perceived by the same participants as threats were problems arising from the Internet speed and lack of infrastructure, difficulty in the inspection, and problems arising from the lesson content.Keywords

Distance learning, community services practices, SWOT analysis, preschool education, preschool education teacher candidatesAbstract

Bu araştırmada uzaktan eğitim sürecinde uygulamalı bir ders olan Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersini toplumun en küçük ama gelişimi en hızlı birimi ile çalışacak olan Okul Öncesi Öğretmeni adaylarının görüşlerine dayalı olarak SWOT analiz ile incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları İç Anadolu Bölgesi’nde bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 52 okul öncesi öğretmen adayıdır. Araştırmanın verileri nitel veri toplama yöntemlerinden doküman analizi ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bu araştırmada elde edilen veriler SWOT Analizi paralelinde güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler olarak kategorileştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda katılımcıların uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen THU dersine yönelik güçlü yönler olarak en fazla tekrarladıkları görüşler; mutlu olma, yardımlaşma, özgüven geliştirme, evden yapılması, insanları bilinçlendirmek, çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlama, verimli olması şeklinde sıralanmıştır. Zayıf yönler olarak ise en çok alanda uygulama yapamamak, manevi haz alamamak, etkinlik bulmakta zorlanmak, sosyal etkileşim kurulamaması yine sınıf arkadaşları ile iletişim kurmakta zorlanmak, mesleki deneyim kazanamamak ve donanım eksikliği bildirilmiştir. Katılımcıların fırsat olarak en fazla tekrarladıkları görüşler; THU gibi uygulamalı bir dersin uzaktan öğrenme ortamında yürütülmesi ile ilgili deneyim kazanmak, etkinliklerle çok kişiye ulaşabilmek, mesleki gelişim ve etkinlik geliştirmeyi öğrenmek olmuştur. Yine aynı katılımcıların tehdit olarak gördükleri unsurlar ise internet hızı ve alt yapı eksikliğinden kaynaklanan sorunlar, denetim zorluğu ve ders içeriğinden kaynaklı sorunlardır.Keywords

Uzaktan eğitim, Topluma hizmet uygulamaları, SWOT analizi, Okul öncesi eğitim, Okul öncesi öğretmen adayları